Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 10,2013): Caffeen Oromiyaa, duudhaa Oromummaa ganamaa kan ta'e sirna dhibdeefi rakkoosaa ofiin itti furatu mana murtii aadaa hundeessuun beekkamtii kenne.

 
__//__
Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan Obbo Guyyoo Waariyoo I/A/Pireezidaantii MMWOti.

 

Mani Murtii Aadaa hundaa'uun isaa, hawaasni maloota hiikkaa waldiddaa idileefi sirna jaarsummaa armaan dura tureen akka hiikkatuuf, manni murtii kun seera aadaa irratti waan bu'uureffatuuf dhugaafi haqa baasuu irratti bu'a qabeessa ta'uu qorannoo gaggeeffameefi muuxannoon biyyoota biroo waan agarsiisuuf, manneen murtii aadaa murtii kennuu caala araara buusuuf xiyyeeffannoo waan kennaniif gareen lamaan waldhabe mo'ataa fi miira diinummaafi haaloo bahuu irraa bilisa akka ta'aniif kan gargaaruufi dhaqqabummaa haqaa mirkaneessuu danda'u jedhan.
Hundaa'ol, falmiin mana murtii aadaa yeroo gabaabaatti kan xumuuramuufi baasii fayyadamtootaa xiqqeessu waan ta'eef, manni murtii kun sirna seeraafi haqaa guddina aadaa, duudhaafi afaan Oromootiif gumaachuufi miirri abbummaa keessatti mirkanaa'eefi maloota hiikkaa waldhabdee aadaa ummata Oromoo keessatti gabbatee jiru kan jaarnayoomsuufi ummata fayyadamaa taasisu ta'uunis ibsameera.
Caffeen Oromiyaas, dhimmoota kanneen giddugaleessa godhachuun wixineen Labsii Manneen Murtii Aadaa Hundeessuufi Beekkamtii kennuuf dhiyaate kun seera ta'ee akka hojiirra ooluuf raggaasaniiru. Labsiin kunis, Labsii Lak. 240/2013 ta'ee hojiirra kan oolu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo beeksisaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
May be an image of 3 people and people standingMay be an image of 4 people and indoor
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000