Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Milkaa’ina hunda galeessa, keessattuu nageenyaafi olaantummaa seeraa mirkaneessuufi walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuuf hojii bu’a qabeessa hojjechuu dandeenyeerra jedhan Pirezidaantiin MNO Obbo Shimalliis Abdiisaa

 
__//__
Bara 2013 keessatti biyyi keenya gaaga’ama rakkoo nageenyaa, dhibee COVID-19, Weerara hawwanisaafi dhiibbaa dippiloomaasii hidha laga Abbayyaatiin uumamaa ture hunda keessatti filannoo marsaa 6ffaa bara kana Waxabajjii 14 gaggeeffame karaa demookraatawaafi haqa qabeessa ta’een milkaa’ina olaanaadhaan gaggeessitee jirti jedhan Obbo Shimalliis gabaasa raawwii hojii bara 2013 qaama raawwachiiftuu Caffeef dhiyeessan keessatti
Filannichi nagaan akka xumuuramuuf, qindoominni qaamolee nageenyaa, dargaggoonni, hawaasni baadiyyaaf magaalaafi caasaan sadarkaan jiru taasise seenaa filannoo naannoofi biyya keenyaa keessatti seenaa cululuqaa galmaa’u qabu ta’uus ibsaniiru.
Jalqaba bara kanaatti, Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun naannoo keenya dirree jeequmsaa taasisuuf shororkeessitoonni TPLFfi ergamtoonni isaanii yeroo torbaa ol waamicha badii taasisuun lubbuun lammiilee akka baduufi qabeenyi akka manca’uuf yaalii hedduu taasisanis harkaa fashalaa’eera jedhan pirezidaanti Shimalliis.
Mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun cinaatti, walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuun, walitti bu’iinsa ittisuufi hiikuun jijjiiramni fooyyee qabu jiraachuu akkasumas, hariiroo waliin jireenya ummataa cimsuun, nageenya daangaa marii aadaan hiikuufi karoora misoomaan naannolee ollaa walitti hidhuufi nagaafi ol’aantummaa seeraa mirkaneessuuf, caasaan nageenyaa sadarkaa nageenya naannoo keenyaa baachuu danda’uun gaachana ummataa ta’ee ol’aantummaa seeraa karaa guutuu ta’een akka kabachiisuuf lakkoofsa isaa dabaluu, dandeettiisaa cimsuu, loojistiksiiwwan barbaachisu hunda guutuun xiyyeeffannoon hojjetamaa turee jedhan Obbo Shimalliis.
Gama sirna qorannoo yakkaa fooyyessuunis, eeruu fuudhuun qorannaa yakkaa gaggeessuu irraa eegalee hanga murtii kennisiisuutti qaamoleen haqaafi nageenyaa waliin qindaa’uun hojjechuu irratti hanqinaaleen tokko tokko jiraatanis, hojiin qorannaa yakkaa qulqullinaafi saffinaan raawwachuun kan danda’ameefi raawwiin dandeettii adabsiisuu waliigalaa %96.9 irra gahuusaa gabaasa isaanii keessatti akeekaniiru.
Eeruu yakkoota malaammaltummaa qabeenya uummataafi mootummaa irratti raawwataman, saamichafi hanna lafa ummataafi mootummaa magaalota keessatti gaggeeffamu irratti hojii hojjetameen milkaa'inni kan jiru ta'uus Obbo Shimallis Caffeef ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000