Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 09,2013): Amaanaa guddaa ummanni keenya nutti kennate kana qabannee xiiqiifi kutannoo olaanaadhaan injifannoo caalmaa galmeessuuf hojjechuu qabna jedhame.

 
__//__
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomiin haasawaa isaanii keessatti, Barri Hojii Caffee 5ffaa kun, qabsoo hadhaawaa geggeesseen rakkooleefi qormaatilee ciccimoo keessa darbuun, qormaatilee turan gara carraatti jijjiiruun; bu’aalee amma arginu kunniin akka dhugooman taasiseera. Bu’aa jijjiiramichi argamsiisetti dhimma bahuun paartiin keenya filannoo marsaa 6ffaa sagalee caalmaan yeroo itti mo’ate keessa Caffee hojiirra ture, Caffee bu’uura demokiraasii dhaabeefi ergamasaa injifannoowwan adda addaatiin miidhagsee as gaheefi miira injifannoo ummata keenya keessatti uume waan ta’eef Caffee carra-qabeessan jedha. Ummata keenyaafis galataafi ulfina guddaatu mala.

 

Amaanaa guddaa ummanni keenya nutti kenne fudhannee, fedhiifi kaka’umsa guddaa ummanni keenya misoomaaf qabu yeroo gara yerootti dabalaa jiru waliin yoo madaalamu hojiileen fuula duratti nu eeggatan hojii ulfaataafi tumsa qaamolee hundaa barbaadu waan ta'eef, hanqinaaleen kenna tajaajilaa keenya madda rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa waan jiraniif irree gamtoomeen, caalmaatti qindoofneefi xiiqiifi kutannoo olaanaadhaan hojjechuun imaanaa uummanni nutti kennate fiixaan baasuf; tokkummaa cimaafi aaragalfannaa tokko malee hojjechuun; injifannoo kanaa olii galmeessuuf akka onnannu waamicha koo dabarsa.
Dumuarrattis Yaa'iin Idilee 14ffaa, kun ajandaalee qabamaniif irratti guyyoota lamaan as aanan keessatti bilchinaan kan irratti mari'atuufi turtiin taasifnu kan milkii akka nuuf ta'uun hawwa.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
 
 
May be an image of 1 person, sitting and standingMay be an image of 2 people, people standing and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000