Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 03,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa sektaroota kudhanii gamaaggameera.

 
__//__
Korichi sektaroota magaalaa 10, Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo MIsooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Biiroo Itti Fayyadama Lafaa, Komiishinii Invastimantii, Inistitiyuutii Pilaanii Magaalotaa, Ejensii Hawaasa, Misoomaaf Kaafaman Deebisanii Dhaabuufi kanneen biroo waliin gamaaggama taasiseen, hoji dhabdoota baadiyyaafi magaalaaf carraa hojii uumame, seerota hanqina qaban fooyyessuun, to’annoo dhaabbilee daldalaa irratti sakkata’iinsi taasifameefi oomishaalee qonnaa, meeshalee industriifi albuuda adda addaa seeraan ala socho’an to’achuun galii dabalataa
argamsiisuun, magaalotaa 6 irratti qorannoofi qophiin saxaxaa sadarkaasaa eeggate kan hojjetame ta'uu, pilaanii giddu galeessa guddina baadiyyaa ilaalchisee hojiin hojjetame, xiinxala ispesifikeeshinii maashinoota kaappitaalaa gaafatanii akkaataa karooraatiin raawwatamuun, deebiin liqii haaraafi deebiin liqii fandii sassaabbiin isaa foyyee kan qabu ta'uu korichi cimina jedheera.
Kun akkuma jirutti ta'ee, raawwii karoora bara kanaa keessatti dhimmoota akka hanqinaatti korichaan adda bahan keessaa, hojiiwwan bu’uuraalee misoomaa hirmaannaa ummataan raawwachuuf karoorfaman, raawwiin ijaarsa piroojektii haaraa Godina Baalee Bahaa gadi aanaa ta’uu, qabiyyee lafaa kaadastera baadiyyaa safaranii adda baasuun kennuurrattis hanqinni jiraachuu, agarsiisa dhaabbilee daldalaa seera qabeessaan qopheessuufi baazaariin omisha isaanii beksifachuun muuxannoofi odeeffannoo gama waljijjiruutiin hojiin hojjetame gadi aanaa ta’uu, qaala’iinsa meeshalee nyaataafi gosa adda addaa irratti to’annoofi hordoffiin taasifamaa tureefi piroofaayila caarraa investimantii yeroon qopheessuu dhabuu korichi hanqina ta'uu mirkaneesseera.
Walumaagalatti, dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman galtee karoora bara itti aanuu ta'anii, kanneen hanqina jedhaman immoo manneen hojii dhimmi ilaalu xiyyeeffannoo addaan irratti hojjechuu akka qaban Dura Taa'aan Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Obbo Lachiisaa Hayyuu ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000