Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 02,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii saddeetii gamaaggameera. __//__

Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Eegumsa Fayyaa, Biiroo Barnootaa, Biiroo Barnoota Leenjii Teekniikaaf Ogummaa, Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa, Biiroo Aadaafi Tuuriizimii, Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii MNO, OBNfi Ejensii Mirkaneessa Gahuumsa Ogummaa Oromiyaa qorate.
Raawwii hojii Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaan walqabatee, miseensa inshuuraansii fayyaa horachuufi tajaajilli kennamaa jiru jajjabeessaa ta’uu, hospitaalota, buufataaleefi keellaawwan fayyaa jiran keessatti adda duree baasuu, kenni tajaajilaa kunuunsa dahumsa duraa, talaallii farra dhibeewwan akka gifiraafi pooliyoo, sirni deeggarsaafi hordoffii hanga gadiitti diriirfamee jiraachuufi sochiin koorniyaa idileessuu gaarii ta’uu korichi gamaaggama taasiseen cimina jedheera.

 

Gama Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa Oromiyaan, waldiddaa hojjetaafi hojjechiisaa gidduutti uumame 2,752 waltaasisuu, gocha seeraan alaa namoota naannessuu irratti hubannoo hawaasaa cimsuufi aadaa hojii irratti hoji barbaaddota 1,393,382f hubannoo uumuu, maatii harka qalleeyyii 33,440tiif deeggarsa xin-sammuufi haawaasummaa akka argatan taasisuu, hojii tajaajila lammummaa hojjetameen, maanguddoota, qaama miidhamtoota, maatii harka qalleeyyii ta’aniif tajaajilli adda addaa, Qarshiin, humnaan, qabeenyaan taasifame gamaaggamuun korichi cimina jedheera.
Hanqinoota dhiyeessii qorichaafi meeshaalee yaalaa karaa guutuu ta’een dhiyeessuu dhabuu, paakeejiin eksteenshinii fayyaa bakka hundatti haala wal fakkaataa ta’uu dhabuu, dhibee COVID -19 ittisuufi to’achuuf of dagannaan hawaasa biratti bal’inaan mul’achuufi sadarkaa yaaddessaarra jiraachuu, saamicha humna daa’immanii hambisuuf humna guutuun hojjechuu irratti hanqinni jiraachuu, seeraan ala namoota naannessuu irratti hubannoon bal’inaan kennamus godaansi seeraan alaa babal’achaa jiraachuu, ijaarsi pirojeektota gidduu gala manguddootaa magaalaa baay’eetti harkifataa ta’uu, argannoo odiitiifi tarkaanfileen deebisiisuuf fudhataman gabaasa keessatti kan hin haammachiifne ta’uu hanqina jedheera.
Koreen kun, itti fufuun manneen hojii hafanis gamaaggamuun dhimmoonni akka hanqinaatti ilaalamaniifi xiyyeeffannoo barbaadu jedhee adda baase kallattii fuula duraa keessatti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu Dura Teessuun Korichaa Aadde Alamnash Asfaaw akeekaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000