Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 02,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii jahaa gamaaggameera.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Geejjibaa, Daandiiwwanii, Misooma Albuudaa, Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa To’annoo Konistraakshinii Oromiyaa dhaggeeffachuun gamaaggameera.
Raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjiin walqabatee, pirojeektota yeroo dheeraa komii ta’aa ture bara kana karaa addaatiin xumuuramuu danda’uu, waliin gahiinsa bishaan dhugaatii magaalaa baadiyyaa irratti mul’achaa jiru furuuf xiyyeeffannaan hojjatamaa jiraachuu, qorannoofi diizayiniin pirojeektota bishaanii fedhii hawaasaa irratti hundaa’ee akka hojjatamuufi qorannoon soolaarii dhaabbilee hawaasaa sadarkaa Godinaaleetti hojjatamaa jiru xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsuun akka ciminaatti korichi madaaleera.

 

Haa ta’u malee, pirojeektota bishaan dhugaatii ijaarsarra jiran keessaa kanneen rakkoo dizaayinii qabaniif xiyyeeffannoon kennamuu dhabuu, qulqullina pirojeektotaa eegsisuuf bara kana xiyyeeffannaa addaan hojjechuuf karoorfamus hojiin hojjatame laafaa ta’uu, caalbaasii qotiinsa boolla bara darbe irraa bara kanatti ce’aniif xiyyeeffannaan kennamuu dhabuu, qulqullina qo'annoofi ijaarsa pirojeektotaa eeguuf meeshaaleen qo’annoof barbaachisan akka guutaman taasisuu dhabuufi deeggarsaafi hordoffiin walqabatee rakkoo mudatu battalatti furuu dhabuun hanqina ta’uu korichi hubachiiseera.
Gama Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaatiin, pirojeektonni hedduun bara kana xumuuramanii eebbifamuun ummataaf banaa ta’uu, daandiiwwan xumuuraman seeraan walharkaa fuudhamuun taarifni itti bahee tajaajila geejjiba ummataatiif banaa ta’uu, riqaaleen baayyeen isaanii xumuuramanii tajaajila kennu jalqabuun jajjabeessa ta’uu korichi xinxaleera.
Haata’u malee, caalbaasiin bara kanaa hundi boqonnaa qophii keessatti xumuuramuu dhabuu, ijaarsi pirojeektotaa akkaataa barbaadameefi qulqulina hojjetamuu dhabuufi iddoo daandiin xumuuramee jirutti riqaaleen waliin xumuuramuu dhabuun korichi hanqina jedheera.
Koreen kun, itti fufuun manneen hojii hafanis bifuma walfakkaatuun gamaaggamuun dhimmoota akka hanqinaatti ilaalamaniifi xiyyeeffannoo barbaadaniif kallattii fuula duraa kan kaa'e ta'uu, Dura Taa’aan Korichaa Obbo Ahimad Mahaammad ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000