Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 02,2013): Oromoon duudhaa isaa ganamaa kan ta’e sirni ammayyaa osoo hin dhufiin dura sirna ittiin walbulchuufi dhibdee qabu ittiin furatu kan mataasaa qaba.

 
___//__
Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Manneen Murtii Aadaa Hundeessuuf Qophaa’e irratti Marii Ummataa (Public Hearing) bakka Afyaa’iin Caffee Oromiyaa argamanitti, abbootii Gadaa, ogeessota Seeraafi waldaalee hawaasaa adda addaa waliin mari'achaa jira.
Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, barbaachisummaa waltajjichaa wayita ibsan, Oromoon sirni ammayyaa osoo hin dhufiin dura sirna siyaasaa, diinagdeefi hawaasummaa isaa ittiin gaggeeffatu kan mataasaa qaba ture jedhan.

 

Wixineen Labsii kunis, Duudhaa Oromoo ganamaa sana deebisee dhaabuuf kan qophaa’e ta’uusaas ibsaniiru Aadde Loomiin.
Kanaaf, wixineen kun qulqullina isaa eeggatee fayyadamummaa ummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda’uun galteewwan wixinicha gabbisuu danda’an walitti qabuuf dhimmamtoota waliin mari’achuun barbaachisaa ta’uus ibsaniiru.
Pireezidantii I/Aanaan Mana Murtii Waliigala Oromiyaa Obbo Guyyoo Waariyoos Wixineen Labsii kun, tajaajila seeraa kennuun olitti "Piroojeektii Oromummaa Deebisanii Dhaabuuti" jedhan.
Wixinichi dhimmamtootaaf dhiyaatee mariin irratti gaggeeffamee jira.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000