Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 01,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii sagalii gamaaggameera.

 
__//__
Korichi raawwii hojii Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumama, Ejensii Waldaalee Hojii Gamtaa, Ejensii Misooma Qabeenya Beelladaa, Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa, Komiishinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiise Bulaa, Abbaa Taayitaa To’annoo Galteewwan Qonnaa, Inistitiyuutii Qorannoo Qonnaa, Komiishiinii Hoggansa Sodaa Balaafi Ejensii Misooma Gabaa Oromiyaa qorateera.

 

Gamaaggama taasifameen, sektarri qonnaa inisheetiivota qonnaa adda addaa kan akka qamadii jallisiin misoomsu, dhiheessii mekanaayizeeshinii qonnaa, hojii ashaaraa magariisaatiif gosota biqiltuu adda addaa qopheessuun walqabatee hojii hojjechaa ture, teeknoolojii qonnaa fedhii lammiilee bu’uureffataniifi haala jijjiirama qilleensaa dandamachuun oomishaafi oomishtummaa kanneen dabalan dhiyeessuufi babal’isuun walqabatee qorannoowwan gama mootummaafi miti-mootummaan hojjetaman sadarkaa gaarii irra kan jiran ta'uu gamaaggame korichi.
Waldaaleen Hojii Gamtaa miseensa horachuu, kaappitaala waldaalee guddisuufi bu’aa qulqulluu qooduun liqii kennuufi kan kenname deebisiisuun walqabatee, jiruufi jireenya hawaasa horsiise bulaa jijjiiruuf qorannoofi qo'annoon deeggaruuf qindoominni Yuunivarsitoota waliin jiru, rakkoolee gabaa oomisha qonnaa naannoo keenyaa keessatti mul’atan hiikuudhaaf qorannoowwan hanqina gabaa furuu danda’an gaggeessuun fayyadamummaa hirmaattota gabaa mirkaneessuuf hojiin hojjetame gaarii ta'uu gamaaggamuun cimina jedheera.
Kun akkuma jirutti ta'ee, hojii callaa guddistuu bara 2013/2014 sanyii filatamaafi raabsa xaa’oon wal qabatee raawwiin jiru fooyya'iinsa qabaatus dhiyeessii irratti ammallee hanqinni bal’aan kan jiru ta’uu, walitti hidhamiinsa gabaa uumuun raafama gabaa hambisuuf hojiin hojjetame ammallee hojii xiyyeeffannoo barbaadu ta'uu, al-ergitootaaf liqii mijeessuuf jalqabbiin jiraatus gosoonni al-ergii hundinuu walfakkaachuu dhabuufi hojii xiyyeeffannoo barbaadu ta'uun qabxiilee gamaaggamaa keessaa ijoodha.
Haaluma walfakkaatuun, sektaroota qonnaa hafan biroo kan gamaaggame korichi, manneen hojii hundinuu qabxiilee raawwii bara kanaa keessatti akka ciminaatti madaalaman galtee karoora bara 2014 taasifachuun kanneen hanqina jedhaman immoo addatti irratti karoorfachuun xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban Dura Taa'aan Korichaa Obbo Abdulhakiim Abdallaa ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000