Mata Duree

Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 4ffaa manneen hojii sadii qoratee jira.

 
__//__
Koreen kun, Gabaasa Raawwii Hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, Abbaa Taayitaa Saayinsii Teeknoloojiifi Odeeffannoo Oromiyaafi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa gamaaggamee jira.

 

Gamaaggama taasifameen, Qacarrii, jijjiirraafi guddina sadarkaa qajeelfamaan ala raawwataman sirna itti gaafatamummaa mirkaneessuuniifi maallaqni seeraan ala kanfalame saanduqa mootummaatti akka deebi’uu taasisuun, raga hojjettoota mootummaa naannoo keenyaa 65% ammayyeessuu (digitalize) taasisuuniifi hojichi karaa qindoomina qabuun itti fufee kan jiru ta’uun, misooma ce’uumsa teeknoloojii cimsuufi tajaajila elektirooniksii viidiyoo konfiransii hojjetame akka ciminaatti korichi gamaaggameera.
Kenniinsa tajaajilaa keessatti istaandaardii walta’aa ummataaf ifa ta’e idilaa’uu dhabuu, mootummaan Gandaa cimaa ta’uu dhiisuu irraan kan ka’e hawaasni kenna tajaajilaa saffisaa, qulqullina qabuufi dhiyootti argachuu dhabuun, hojimaata bulchiinsa gaarii mirkaneessuufi istaandaardii qabaachuu dhabuun hanqina akka ta’e Dura Taa’aan Korichaa Obbo Tasfaayee Gashoo ibsaniiru.
deeffannoo Dabalataa Argachuuf:
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000