Mata Duree

CAFFEE – (Waxabajjii 30,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartoota, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii waggaa bara 2013 manneen hojii lamaa gamaaggame.

 
___
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaafi Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Biiroo Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaan walqabatee, mareen dargaggootaafi dubartootaa waliin hanga sadarkaa gandaatti gaggeeffamaa ture, madda galii dubartootaa cimsuuf hojiin hojjetame, hojiin kenna tajaajila lammummaa dubartootaafi dargaggootaan raawwatame fakkeenyummaa kan qabu ta’uu korichi gamaaggama taasiseen cimina jedheera.

 

Raawwii hojii Komiishinii Ispoortii Oromiyaan walqabatees, waldorgommii shaampiyoonaa sagantaa leenjii guddattoota biyyaalessaa irratti gaggeeffameen qabxii olaanaan argamuu, giddu galli leenjii ispoortii adda addaaf oolu xumuuruun hojitti galchuufi koree hawaasa Ispoortii gurmeessuun manneen barnootaa keessatti sochiin ispoortiin kan hundaati jedhu jalqabamuun korichi cimina jedheera.
Gama biraan, ijaarsa qusannaa dubartootaa itti fufsiisuu dhabuu, galiin ispoortii bara kana sassaabamuu qabu karooraa gadi ta’uu, yaa’iin mana maree Ispoortii sadarkaa Naannootti bara kana gaggeeffamuu dhabuun dhimmoota akka hanqinaatti ilaalamanidha.
Walumaagalatti, hanqinaalee raawwii hojii bara 2013 keessatti mul’ataniifi hojiiwwan sababoota adda addaan karoorfamanii osoo hin raawwatamiin hafan karoora hojii bara 2014 keessatti karaa hirmaachisaa ta’een karoorsuun, hojiirra oolmaa isaa hordofuun murteessaa ta’uu Dura Teessuun Korichaa Aadde Mastaawut Fayyisaa eeraniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Argachuuf:
Nu Hordofaa!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE: (Fulbaana 15…

Jalqabarratti, kabajamtoota miseensota Caffee Bara Hojii Caffee 5ffaa, Yaa’ii Xumuraafi Sirna Gaggeessaa kanarratti argamtan hundaan; Baga Jala Bultii Ayyaana Masqalaafi Irreechaatiin isin Gahe. Barri Hojii Caffee 5ffaa addadurummaan , bara jijjiiramni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

Caffeen yeroo ce’uumsaa kun bara 1985 irraa eegalee hanga 1987 filannoo biyyaalessaa marsaa 1ffaa gaggeeffamuutti itti fufuun Yaa’iiwwan adda addaa gaggeesseen seerota 8 baasuufi caasaa isa hojjachiisuu danda’u diriirsuun, karooraafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

  _//_ Caffeen Bara Hojii 5ffaa Yaa'ii Xumuuraa Fulbaana 15 Bara 2014 Waaree Dura taa'u ilaalchisee hojiiwwan jalqabe xumuuruu waan qabuuf Wixineewwan Labsii Lama (Gurmaa'ina Caffeefi Qaama Raawwachiiftuu) yeroo dheeraaf qorannoon irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

A Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee guyyaa hundaa'e irraa eegalee IMALA...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000