Mata Duree

CAFFEE - (Caamsaa 25, 2013) -Godina Adda Oromiyaa Naanawa Finfinnee Sabbataa Hawaasitti Manni Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Awaash Malkaa kan Aanaa Sabbataa Hawaas keessatti argamu Caamsaa 25 /2013 eebbifameera.

 
Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Obbo Girmaa Hayiluufi kanneen biroo argamaniiru.

 

Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa hawaasaafi barattoota sirnicharratti argamaniin baga gammaddan jedhan.
Sabboonummaan keenya galma kan ga'u beekumsaan dhaloota qaruu, diinagdeedhaan badhaadhuufi sirna biyya itti fufsiisu ijaaruudhaan jedhan.
Dhaloonni hin baranne fedhiisaa galmaan ga'achuu hin danda'uu jedhan. Manni Barnootaa Awaash Malkaas dhaloota qaramee biyya tajaajilu ni baasaa, barattoonni jabaatanii baratanii fedhii biyyasaanii galmaan ga'uuf dhama'uu qabuu jedhan.
Mootummaan manneen barnootaa ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiraa kan jedhan Pirezedaanti Shimallis, barsiisonni onnatanii dhaloota qaruurratti cimanii hojjechuu qabuu jedhan.
Namootaafi dhaabbilee pirojeektichi akka galma ga'uuf tumsan galateeffataniiru.
Jilli sirna eebba kanaarratti argaman ijaarsa pirojeektichaa daawwatanii mooraa mana barnootichaa keessa biqiltuu dhaabaniiru.
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoofi Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Mana barnootichaatti Alaabaa baasuun tajaajila mana barnootichaa eegalchiisaniiru.
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000