Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 15,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa sektaroota magaalaa 10 gamaaggame.

 
__//__
Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf kaafamuufi Dhaabbata Bulchiinsa Gamoowwanii qorate.
Raawwii Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii ilaalchisee, hirmaannaa ummanni maallaqa callaan, humnaafi meeshaan taasiseen hojiin bu’uuraalee adda addaa hojjetamaa ture, qulqullina magaalaa irratti, hojii qonna magaalaa, ijaarsa piroojeektota buleeyyiifi galii mana qopheessaan walqabatee hojiiwwan hanga kurmaana kanaatti sektarichaan raawwataman akka ciminaatti ilaalamaniiru.
Ijaarsi seeraan alaa magaalaafi baadiyyaa gidduutti akkasumas, magaalota keessatti karaa guutuu ta’een hoogganamuu dhabuufi rakkoon kun bu’uura irra hiikkachuu dhabuun, ijaarsi piroojeektota buleeyyii kan akka ‘media complex’ harkifachuun, piroojeektota bu’uuraalee misoomaa magaalota UIIDPfi UIFn bulan raawwiin isaanii gadaanaa ta’uu korichi hanqina ta’uu gamaaggame.
Safaraafi galmeessi kaadistara lafa baadiyyaa Godinaalee 17, Aanaalee 54fi Gandoota 558 keessatti maasiin parsilii 712,271 (%78) raawwatamuun, qabiyyee durii seera qabeessa taasisuuf jalqabbiin jiru, walharkaa fuudhiinsa daangaa magaalaafi baadiyyaa, qoodiinasa lafa jallisii fayyadamummaa dargaggoofi shamarranii mirkaneessuuf hojiin hojjetame gaarii ta’uun ibsame.
Gama biraan, hordoffii lafa invastimantii, IMXfi oomisha albuudaa waliigalaan lafa heek. 15,958.2 (47) qofa raawwachuun, waraqaa raga karooraa haaraafi buleeyyii walitti 982,364 karoorfame keessaa 77, 534 (7.9%) raawwii gadaanaa ta’uu ibsuun hanqina ta’uu gamaaggameera.
Pooteenshaala magaalaafi baadiyyaa adda baasuun carraan hojii uumame, bakka oomishaafi gurgurtaa adda baasuufi walitti hidhamiinsa gabaa uumuu, industirii maanufaakchariingii babal’isuufi deeggarsa kennuuf hojiin hojjetamaa ture cimina jedhame. Gama biraan, carraa hojii ebbifamtoota Digriifi BLTOfi rakkoo dhaqqabamiinsa wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo furuuf hojiin hojjetame hanqina jedheera.
Gabaa tasgabbeessuuf tarkaanfileen adda addaa fudhataman keessattuu, meeshaalee ijaarsaa irratti sirreeffamni gatii taasifamuufi hordoffii taasifamaan tureen hojiin bu’a qabeessa ta’e hojjetameera. Haa ta’umalee, dhiyeessii isaan walqabatee rakkoon kan jiru ta’uufi xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu ibsaniiru.
Walumaagalatti, raawwii hojii manneen hojii hafanis bifuma walfakkaatuun kan gamaaggame korichi, hojiiwwan akka hanqinaatti sektaroota hunda keessatti mul’atan adda baasuun karoora kurmaana itti aanuu keessatti xiyyeeffannoo addaan irratti hojjatamuu akka qabu Dura Teessuu I/Aantuun Korichaa Aadde Alfiyaa Abdurrahmaan ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000