Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 15, 2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa qaamolee haqaafi nageenyaa sekataroota 10 gamaaggame.

 
__//__
Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa, ILQSOfi Koolleejjii Poolisii Oromiyaa qorate.
Raawwii Manneen Murtiin walqabatee, si’aayinaafi dhaqqabummaa tajaajilaa teeknoloojiin deeggaruuf jalqabbiin jiru, bilisummaafi itti gaafatamummaa abbaa seerummaa diriirsuun hojii hojjetame korichi cimina jedhe. Gama biraan, kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa si’ataafi qulqullina qabu ummataaf kennuu irratti hojiiwwan hojjetaman gaarii ta’anis, hojiin qulqullina kenna tajaajila abbaa seerummaan walqabatee jirus xiyyeeffannoo barbaada jedheera.
Kenniinsa tajaajila Abbaa Alangaa dhaqqabamaafi si’aayina akka qabaatuuf istaandaardii yeroo kennameen xumuuruuf, qulqullinaafi bu’a qabeessummaa tajaajila abbaa alangaa dabaluun, daawwannaa buufata poolisii 44fi manneen amala sirreessaa 14 keessatti taasifameen qabiinsaafi kabajamuu mirga namoomaa ilaaluun qaamolee sarbamiinsa mirga dhala namaa geessisan 40 irratti himannaa banameen 30 irratti addabbiin balleessaa kennamuun akka ciminaatti ilaalameera.
Haa ta’u malee, qaamolee hawaasaa miil. 7f hubannoo seeraa uumuuf karoorfame raawwiin miil. 2.52 raawwachuun, eeruuwwan ummataa qulqulleessuun xumuuruufi harcaatii xiqqeessuun walqabatee, qindoominni Abbaa Alangaafi Poolisii gidduu jiru laafaa ta’uun, seerota Caffeen bahaniif Dambiifi Qajeelfama yeroon baasuufi hojiirra oolchuun walqabatee qabxiilee akka hanqinaatti ilaalamanidha.
Gama hojiiwwan nageenyaafi olaantummaa seeraa kabachiisuun walqabatee, sochiin nageenyaafi olaantummaa seeraa naannicha keessatti kabachiisuuf hanga aarsaa lubbuutti qaamolee nageenyaan taasifame, qindoominni caasaa nageenyaa jidduu jiru, walitti dhufeenya naannolee ollaa waliin jiru cimsuun walqabatee raawwiin jiru akka ciminaatti madaalamee jira.
Gama biraan, raawwiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu waliigalaan yoo ilaalamu gaarii ta’us, godinaalee hunda keessatti walfakkaachuu dhabuun, daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa to’achuf raawwiin jiru bakka hundatti xiyyeeffannoon hordofuu dhabuufi harcaatiin kan jiru ta’uus koreen ilaaleera.
Walumaagalatti, nageenya naannichaa amansiisaa gochuufi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii roga maraan hojjetameen jijjiiramni dhufe yoo jiraatellee bakka hundatti karaa walfakkaataa ta’een raawwachuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu ibsuun manneen hojii dhimmi ilaalu hundi qindoominaan yeroo hafe keessatti hojjechuu akka qaban Dura Taa’aan Korichaa Obbo Issaa Boruu akeekaniiru.
Odeeffannoo Dabalataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000