Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 14,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii sadii gamaaggame.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera.
Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama hunda galeessaafi gahee paablik sarvisii kennameen, qacarrii, jijjiirraafi guddina sadarkaa seeraan ala raawwataman 310 irratti tarkaanfii fudhatameen haqamuun, deeggarsiifi hordoffiin walirraa hin cinne sadarkaa godinaafi magaalotaatti kennamaa ture, kenna tajaajilaa fooyyeessuuf iddoowwan hojii hawwataafi mijataa taasisuuf hojiileen hojjetamaniifi ragaa hojjettoota naannoo keenyaa %50tti siqu gara dijiitaalaatti jijjiiruun akka ciminaatti korichi xinxaleera.
Gama A/T/Saayinsiifi TQOn tajaajila elektirooniksiin vidiyoo konfereensii fayyadamuun, qindoomina qaamolee adda addaa waliin taasisuun hojiin dijitalazeshiinii, misoomaafi cehuumsa teeknolojii irratti hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta’uu, qorannoofi qo’annoo mata dureewwan adda addaa irratti taasifamaa jirachuu akka ciminaatti korichi madaaleera
Haataú malee, raawwii hojii manneen hojii sadeenii gamaaggamameen meeshaalee riifoormii karaa guutuu ta’een hojiirra oolchuu irratti rincicni jiraachuun, hooggansaafi ogeessi itti gaafatamummaa walqixa bahachuu dhabuun, tajaajila hawaasaaf kennamaa jiru keessatti ammallee rakkoon bulchiinsa gaarii jiraachuun, raawwiin baajata maddoota adda addaa irraa walitti qabachuuf karoorfame karooraa gadi ta’uu, riifoormii lafa qabsiisuufi bu’aa qabeessummaa isaa mirkaneessuuf sakkata’iinsi taasifamaa ture laafaa ta’uu akka hanqinaatti madaalameera.
Walumaagalatti, hojiilee kurmaana kana keessatti sababoota adda addaan harca’anii hafan kurmaana itti aanutti xiyyeeffannoo addaan hoogganamuu akka qabu Dura Taa’aan Korichaa Obbo Tasfayee Gashoo ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000