Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 13,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To'annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii karoora kurmaana 3ffaa manneen hojii shanii gamaaggame.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira.
Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen, sirna bulchiinsa faayinaansiifi qabeenyaa naannichaa cimsuun, gaaffiilee hanqina baajataa sadarkaan jiran qulqulleessuun bakka rakkoo qabatamaan jirutti furmaata kennuun walqabatee qabxiiwwan akka ciminaatti madaale yommuu ta'u, gama biraan kuufama herreega kanfalamaafi sassaabamaa bu’uuraan hiikuuf ykn xiqqeessuu dadhabuuniifi argannoowwaan odiitii irratti tarkaanfiin fudhatamu laafaa ta’uu immoo hanqina jedheera.
Galiin walqabatee, sassaabbii galii idileefi mana qopheessaafi garaagarummaa raawwii galii Godinaaleefi Bulchiinsa Magaalaa gidduu jiru dhiphisuuf hojiiwwan hojjetaman akka ciminaatti kan ilaalaman yommuu ta'u, taaksii al-kallattii dabaluun walqabatee, kuufama idaa taaksii idileefi mana qopheessaa sassaabuu irratti harcaatiin kan jiru ta'uu, raawwiin galii 'withholding' karooraa gadi ta’uufi hordoffiifi to’annoo kanfaltoota gibiraa nagaheen gurgurtaan raawwatan irratti taasiifamaa jiru itti fufiinsa kan hin qabne ta’uu korichi beeksiseera.
Walumaagalatti, manneen hojii hafanis bifuma walfakkaatuun gamaaggamuun hanqinaaleefi ciminaalee raawwii keessatti mul'atan addatti kan madaale korichi, hojiiwwan hanqina jedhaman xiyyeeffannoo olaanaan hoogganamuun yeroo hafe keessatti irratti hojjetamuu qaba kan jedhan Dura Taa'aa Korichaa Obbo Yiilmaa Wayyeessaati.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000