Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 13,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii jahaa gamaaggame.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Geejjibaa, Daandiiwwanii, Misooma Albuudaa, Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa To’annoo Konistraakshinii Oromiyaa dhaggeeffachuun gamaaggamee jira.
Raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjiifi Daandiin walqabatee, piroojeektota gurguddoo waggaa dheeraaf lafarra harkifachuun komii uummataa ta’an adda baasuun irratti hojjechuun walqabatee, qorannoo, dizaayinii caalbaasii pirojektootaa boqqonnaa qophii keessatti xumuuruun, labsii dhaabbilee bishaanii fooyyessuun hojiitti seenuun, riqaalee hedduun bara kana karaa fooyyee qabuun xumuuramuun, daandiiwwan sagantaa URAP’n, baajata mootummaafi hirmannaa ummataan hojjataman bulchuun, hordofuufi haalli itti suphamaa jiran qabxiilee akka ciminaatti ilaalaman keessaa ijoodha.
Haa ta’u malee, qulqullina qo'annoofi ijaarsa pirojeektotaa eeguuf meeshaaleen qo’annoof barbaachisan akka guutaman taasisuu dhabuufi deeggarsiifi hordoffiin walqabatee rakkoo mudatu battalatti furuu dhabuun hanqina ta’uu korichi hubachiiseera.
Sochii geejjiba bishaanii eegalchiisuuf jalqabbiin jiru, geejjiba seeraan alaa keessattuu bobbii halkanii to’achuun, balaa tiraafiikaa xiqqeessuuf qindoominni poolisii waliin jiru, lafa albuudni irraa bahe deebisanii misoomsuuf sochiin taasifame cimina jedhameera. Haa ta'u malee, waldaalee hayyama malee oomisha albuudaa irratti daldala gaggeessaa jiran irratti hojiin hubannoo uumuu hojjatame baayyee laafaa ta’uu korichi hubachiiseera.
Koreen kun, itti fufuun manneen hojii hafanis gamaaggamuun dhimmoonni akka hanqinaatti ilaalaman xiyyeeffannoo olaanaan hoogganamuu akka qaban Dura Taa’aan Korichaa Obbo Ahimad Mahaammad kallattii kaa’aniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000