Mata Duree

CAFFEE – (Ebla 13,2013):Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii sagalii gamaaggamee jira.

 
¬¬__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa, Ejensii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa, Eejensii Misooma Qabeenya Beeyladaa, Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa, Komiishinii Qindeessa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa, Abbaa Taayitaa To’annoo Galteewwan Qonnaa, Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa, Komiishinii Hooggansa Sodaa Balaafi Ejensii Misooma Gabaa Oromiyaa qoratee jira.
Raawwii hojii Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaan walqabatee, sochii kenna tajaajila eksiteenshinii cimsuu, karoora Inisheetiivota qonnaa adda addaa bu’a qabeessa ta’an, paakeejii guutuu qonna Arfaasaafi Gannaa bara 2013/14 milkeessuudhaaf hojiileen hojjetamaa turan, fooyya’iinsa gabbina biyyeef qophii Kompostii idilee, kompostii raammoofi siicoo, ashaaraa magariisaan walqabatee hojiin biqiltuu dhaabuu, kunuunsuufi itti fufiinsa isaatiif sanyii bosonaa qopheessuufi biqilaa ganna bara 2013/2014 dhaabbatu qopheessuun, oomishaafi oomishtummaa bunaa dabaluufi akka waliigalaatti raawwiin jiru gaarii ta’uufi hojiiwwan tola ooltummaa sadarkaa adda addaatti hojjjetamaa turan jajjabeessaa ta’u akka ciminaatti korichi ilaaleera.
Gama Eejensii Misooma Qabeenya Beeyladaatiin sochiifi raawwiin hojiiwwan misooma aannanii, foonii, lukkuufi dammaan walqabatanii hojjetamaa turan gaarii ta’uu, tajaajila eegumsa fayyaa beeyladaan talaallii gosa adda addaa beeyladootaaf kennuu, yaala dhukkuboota daddarbboo beeyladaa gosa adda addaa kennuun raawwiin jiru gaarii ta’uufi akkasumas, raawwii hojii Ejensii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaatiin rakkooleefi hudhaalee WHG sadarkaan jiran keessatti milkaa’ina isaanii danqaa ture bu’uurarraa hiikuudhaaf sosochiin taasifamaa ture jajjabeessa ta’uu korichi xinxaleera.
Hanqinoota qophii dhaabbii biqilaa ganna dhufu boolla bunaa qotuu gadi bu’aa ta’uu, poojeektoota jallisii buleeyyiifi haaraa akkaataa karooraatiin raawwii isaanii hordoofuun raawwachiisuu irratti hanqinni jiraachuu, aadaan qusannaa hawaasaa sadarkaa hundatti ammallee kan hafu ta’uu, walitti hidhamiinsa gabaa uumuun raafama gabaa hambisuuf ammallee kan hafu ta’uu, oomisha odiitii keessaa jaarmiyaalee gaggeessuu raawwiin waliigalaa jiru gadi bu’aa ta’uufi naannolee ittisa bishaanii gurguddoo lafa qullaatti hafaniifi tuttuqaa irraa bilisa ta’uu qaban adda baasuun akka daangeffamaniifi kunuunsi akka taasifamu gochuu irratti raawwiin jiru gadi bu’aa ta’uu korichi hanqina jedheera.
Walumaagalatti, manneen hojii hafanis bifa walfakkaatuun qorachuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii fuula duraa kaa’u Dura Taa’aan korichaa obbo Abdulhakim Abdallaa ibsaniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa
 
 
 
 

Abera Tadesse and 34 others
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000