Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 12,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartoota, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii lamaa gamaaggamee jira.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaafi Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qoratee jira.
Raawwii hojii Biiroo Dhimma Dubartootaan walqabatee, dubartootaafi daa'imman yakki adda addaa irra gahe tajaajila iddoo tokkoo akka argataniif hojiin dhimmamtoota waliin qindoominaan hojjechuu, dubartoota diinagdeen gahoomsuuf hojiin aadaa qusannaa cimsuu, mirgaafi nageenya daa'immanii mirkaneessuuf qaamolee hawaasaaf hojiin hubannoo uumuu taasifame, manneen barnootaa 5438 keessatti gumiin mirga daa'immanii kabachiisu akka hundaa'u taasisuun, tajaajila lammummaa keessatti qoodni dubartoonniifi dargaggoonni taphachaa turan olaanaa ta'uu xiinxaluun akka ciminaatti korichi ilaaleera.
Raawwii hojii Komiishinii Ispoortiin walqabatees, kilaboota ijaaruun, deeggaruufi cimsuun walqabatee, dhaabbilee ispoortii gurmeessuun sochii ispoortii naannoo keenyaa akka hoogganan taasisuuf hojiin hojjetame cimina jedhameera.
Gama biraan, barmaatilee miidhaa geessisan hambisuun walqabatee, daa'imman miidhaan irra gahe tajaajila dhaddachaa mijaawaa akka argatan taasisuun walqabatee, dhaabbilee ispoortii ummataa oodiitii taasisuun walqabatee, hawaasa taateewwan ispoortii hunda irratti hirmaachisuun walqabatee raawwiin isaanii gadaanaa ta'uu koreen kun eeruun hanqina jedheera.
Walumaagalatti, hojiiwwan harca'anii hafan xiyyeeffannoo olaanaan kurmaana hafe keessatti irratti hojjechuu akka qaban Dura Teessuun Korichaa Aadde Mastaawut Fayyisaa eeraniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa
 
 
 
 
+2
 

36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000