Mata Duree

CAFFEE - (Ebla 12,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii saddeetii gamaaggamee jira.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Eegumasa Fayyaa, Biiroo Barnootaa, Biiroo Barnoota Leenjii Teekinikaaf Ogummaa, Biiroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa, Biiroo Aadaafi Tuuriizimii, Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, OBNfi Ejensii Mirkaneessa Gahuumsa Ogummaa Oromiyaa qoratee jira.
Gamaaggama taasifameen, hojiin tajaajila lammummaa sektaroota hunda keessatti ji’oottan salgan kana keessa raawwatame keessattuu, maanguddoota qaama miidhamtoota, daa’imman deeggaruufi ijaarsa manneen barnootaa irratti, ijaarsi piroojeektota haaraa, du’aatii haadholeefi daa’immanii xiqqeessuufi wal’aansa dhibeewwanii irratti hojiin hojjetaman, mariin dhimma hojjetaafi hojjechiisaa bal’inaan taasifame, hojiin miidiyaafi komunikeeshiniifi damee tuuriizimii jajjabeessuuf hojiin hojjetame gaarii ta'uu korichi madaaluun cimina jedheera.
Hanqinoota dhiyeessii gama barsiisotaa, kitaabileefi gama fayyaatiin hanqina ogeessotaafi dhiyeessii qorichaa, akkasumas, piiroojeektiiwwan buleeyyiin ammallee osoo hin xumuuramiin hojiin isaanii adda citee jiru, ardaalee jilaa seena qabeessa ta'an daangeessuu ummanni akka kunuunfatu gochuu dhabuufi bu’uuraaleen misoomaa guutamuu dhabuu hanqina jedheera.
Walumaagalatti, babal'ina COVID - 19 walqabatee hojiin hojjetamuu qabu miidhaa dhibichi fayyaa hawaasaa irraan geessisu hubachuun qindoomina qaama hundaafi xiyyeeffannoo olaanaa kan gaafatu ta'uu Dura Teessuun Korichaa Aadde Alamnash Asfaaw akeekaniiru.
Odeeffannoo Dabalaataa Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa
 
 
 
 
 
 
+2
 
41Michu Chimdesa and 40 others
1 Comment
11 Shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Caamsaa 25…

  Sirna eebba kanaarratti Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo, Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaafi Bulchaan Godiina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Caamsaa 14…

  ___//___ Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti, manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Ifa Boruu Gadaa bara 2013 ijaarsisaa Qar. Miil. 34 fi kuma 300 oliin eegale, turtii ji'a torbaan booda yeroo ammaa harka...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000