Mata Duree

CAFFEE – (Guraandhala 20,2013): Pireezidaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa milkaa’ina Hundagaleessa Ummanni Keenya Irraa Fayyadamuu Danda’u Galmeessuuf mootummaan cimee hojjeta jedhan.

 
¬¬__//__
Karooraafi baajata Caffeen raggaaseen ji’oottan jahan darban keessatti, gaaga’amni adda addaa nagaafi tasgabbiin dhabamuun, COVID - 19, weerarri hawwaannisaa jiraatus milkaa’ina hunda galeessa ummanni keenya irraa fayyadamuu danda’u galmeessuuf mootummaan ummata isaa dammaqsuun hojii hojjeteen bu’aan argame salphaa miti jedhan Pireezidaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa Caffeef dhiyeessaniin.
Kenniinsa tajaajila haqaan walqabatee, qindoominni Poolisiifi Abbaa Alangaa gidduu jiru hanqina mataasaa haa qabaatuyyuu malee qorannoon yakkaa karaa qulqullina qabuufi saffisaan raawwatamaa tureera. Kana malees, ilaalcha, gocha malaammaltummaafi hojimaata badaa ittisuuf hubannoo hawaasaa jijjiiruun walqabatee, saamichaafi hanna lafa ummataafi mootummaa magaalota keessatti gaggeeffamaniif xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetamaa turuus ibsaniiru.
Filannoon marsaa 6ffaa bara kanaa deemokraatawaa, haqaafi seera qabeessa, akkasumas, kallattii boordiin filannoo biyyaalessaa kaa’een akka raawwatuuf yeroo kamiyyuu caalaa mootummaan hirmaannaa ummata bal’aan deeggaramee olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qopha’ummaa kan qabu ta’uus ibsaniiru.
Fuula Feesbuukii Keenyaan Dabalata Odeeffannoo Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
 
 
 
 
 
18
 
 
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 14,20…

CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu  qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.

  __//__ Konfiraansiin Liigii Dubartoota Partii Badhaadhinaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Keessummaa Kabajaa Konfiransichaa kan ta'an Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa hirmaattota konfiransichaaf taasisaniin filannoon dhufu bilisa, hunda hirmaachisaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 13,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira. Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000