Mata Duree

CAFFEE - (Amajjii 19,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misooma Caffee Oromiyaa raawwii hojii walakkaa waggaa manneen hojii jahaa (6) gamaaggameera.

 
___//____
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii xiyyeeffannaa hojii itti aanuu kaa’eera.
Raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa ilaalchisee, Waliingahiinsa Bishaan Dhugaatii Magaalaafi Baadiyyaa irratti mul’achaa jiru furuuf xiyyeeffannaan hojjatamaa kan jiru ta’uu, keessattuu dhiheessiifi qulqullina bishaaniin, faalama qabeenya bishaanii to’achuuf hojiin to’annoo hojjatame gaarii ta’uu, qorannoofi diizaayiniin piroojektoota bishaanii fedhii hawaasaa irratti hundaa’e akka hojjatamu xiyyeeffannoo kennamuufi qorannoo soolaarii dhaabbilee hawwaasaa kan sadarkaa Godinaaleetti hojjatamaa jiran irratti xiyyeeffannoon kenname akka ciminaatti madaalameera.

 

Haata’u malee, piroojeektoota bishaan dhugaatii ijaarsa irra jiran keessaa kanneen rakkoon diizaayinii qaban jiraachuu, qulqullina pirojektootaa irratti bara kana xiyyeeffannaa adda kennuun karoorfamus hojiin hojjatame laafaa ta’uufi calbaasii qotiinsa bolla bara darbe ture bara kanatti cee’an ammas xiyyeeffannaa kan hin kennamneef ta’uu akka hanqinaatti qoratee jira.
Raawwii hojii Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa ilaalchisee, piroojektoota sababa adda addaatiin osoo hin xumuuramiin waggoota dheeraaf turaniifi komii kaasaa jiran keessattuu riqaaleen adda addaa akka xumuuramuuf sochiin jiru gaarii ta’uu, bara kana karaa adda ta’een piroojeektota buleeyyiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu, daandiiwwan xumuuraman seeraan walharkaa fuudhamuun taarifni itti bahee tajaajila geejjiba ummataatiif akka banaman ta’aa jiraachuuniifi Piroojektoonni baayyeen isaanii xumuuramanii tajaajila uummataatiif banaa ta’aa jiraachuun akka ciminaatti yommuu madaalamu, Caalbaasiin bara kanaa hundi boqqonnaa qophii keessatti akka xumuuramu kallatiin taa’us caalbaasiin yeroo jedhame keessatti xumuuramuu dhiisuu, ijaarsi piroojeektotaa akkaataa barbaadameefi qulqullina barbaadamuun deemuu dhabuufi iddoowwan daandiin xumuuramee jirutti riqaaleen waliin xumuuramuu dhabuun immoo akka hanqinaatti ilaalameera.
Raawwii Abbaa Taayitaa Geejiba Oromiyaa ilaalchisees, Sochii geejjiba bishaanii eegalchiisuuf jalqabbiin magaala bishaan gurraachaatti naannolee ollaa waliin jiru gaarii ta’uu, Sochii geejjiba seeraan alaa keessattuu bobbii halkanii to’achuuf hojiin bara kan hojjatamaa jiru fooyyee kan qabu ta’uu, rifoormii geejjibaa hojiirra oolchuun baashaari buufata konkolaata keessa baasuuun hojiin hojjetame gaarii ta’uufi balaa tiraafikaa waliigalaa hir’isuuf akka toora xiyyeffannoo tokkootti qabachuun akka ciminaatti yommuu fudhatamu, raawwiin hojii dhiyeessa taajajila geejjibaa gadi aanaa ta’uu, hayyama Waldaalee deddeebisa ummataa haaraa kennuu irratti hojiin hojjatame laafaa ta’uu, rakkoolee balaa tiraafikaa qaqqabsiisan adda baasuun irratti hojiin hojjatame laafaa ta’uu, imaltoota humnaa ol fe’uufi taarifaan ol kanfalchiisuu Godinaalee heddu keessatti kan mul’atu ta’uufi to’attootaan walqabatee tiraafikoota bira ammas kiraa sassabdummaan hamaan kan jiru ta’uu akka hanqinaatti korichi madaalee jira.
Walumaagalatti, gabaasa raawwii hojii manneen hojii hafaniis bifuma walfakkaatuun qoratee kan jiru yommuu ta’u, gamaaggama manneen hojii hundaa taasifame keessatti dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman hojii itti aanuuf galtee ta’anii, kanneen hanqina jedhaman immoo xiyyeeffannaa olaanaa argachuun irratti hojjetamuu akka qabu Dura Taa’aan Korichaa Obbo Ahimad Mahaammad ibsaniiru.
Fuula Feesbuukii Keenyaan Dabalata Odeeffannoo Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: https://www.caffeeoromiyaa.org
 
1236
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 14,20…

CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu  qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.

  __//__ Konfiraansiin Liigii Dubartoota Partii Badhaadhinaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Keessummaa Kabajaa Konfiransichaa kan ta'an Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa hirmaattota konfiransichaaf taasisaniin filannoon dhufu bilisa, hunda hirmaachisaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 13,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira. Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000