Mata Duree

CAFFEE - (Amajjii 19,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misooma Caffee Oromiyaa raawwii hojii walakkaa waggaa manneen hojii jahaa (6) gamaaggameera.

 
___//____
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii xiyyeeffannaa hojii itti aanuu kaa’eera.
Raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa ilaalchisee, Waliingahiinsa Bishaan Dhugaatii Magaalaafi Baadiyyaa irratti mul’achaa jiru furuuf xiyyeeffannaan hojjatamaa kan jiru ta’uu, keessattuu dhiheessiifi qulqullina bishaaniin, faalama qabeenya bishaanii to’achuuf hojiin to’annoo hojjatame gaarii ta’uu, qorannoofi diizaayiniin piroojektoota bishaanii fedhii hawaasaa irratti hundaa’e akka hojjatamu xiyyeeffannoo kennamuufi qorannoo soolaarii dhaabbilee hawwaasaa kan sadarkaa Godinaaleetti hojjatamaa jiran irratti xiyyeeffannoon kenname akka ciminaatti madaalameera.

 

Haata’u malee, piroojeektoota bishaan dhugaatii ijaarsa irra jiran keessaa kanneen rakkoon diizaayinii qaban jiraachuu, qulqullina pirojektootaa irratti bara kana xiyyeeffannaa adda kennuun karoorfamus hojiin hojjatame laafaa ta’uufi calbaasii qotiinsa bolla bara darbe ture bara kanatti cee’an ammas xiyyeeffannaa kan hin kennamneef ta’uu akka hanqinaatti qoratee jira.
Raawwii hojii Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa ilaalchisee, piroojektoota sababa adda addaatiin osoo hin xumuuramiin waggoota dheeraaf turaniifi komii kaasaa jiran keessattuu riqaaleen adda addaa akka xumuuramuuf sochiin jiru gaarii ta’uu, bara kana karaa adda ta’een piroojeektota buleeyyiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu, daandiiwwan xumuuraman seeraan walharkaa fuudhamuun taarifni itti bahee tajaajila geejjiba ummataatiif akka banaman ta’aa jiraachuuniifi Piroojektoonni baayyeen isaanii xumuuramanii tajaajila uummataatiif banaa ta’aa jiraachuun akka ciminaatti yommuu madaalamu, Caalbaasiin bara kanaa hundi boqqonnaa qophii keessatti akka xumuuramu kallatiin taa’us caalbaasiin yeroo jedhame keessatti xumuuramuu dhiisuu, ijaarsi piroojeektotaa akkaataa barbaadameefi qulqullina barbaadamuun deemuu dhabuufi iddoowwan daandiin xumuuramee jirutti riqaaleen waliin xumuuramuu dhabuun immoo akka hanqinaatti ilaalameera.
Raawwii Abbaa Taayitaa Geejiba Oromiyaa ilaalchisees, Sochii geejjiba bishaanii eegalchiisuuf jalqabbiin magaala bishaan gurraachaatti naannolee ollaa waliin jiru gaarii ta’uu, Sochii geejjiba seeraan alaa keessattuu bobbii halkanii to’achuuf hojiin bara kan hojjatamaa jiru fooyyee kan qabu ta’uu, rifoormii geejjibaa hojiirra oolchuun baashaari buufata konkolaata keessa baasuuun hojiin hojjetame gaarii ta’uufi balaa tiraafikaa waliigalaa hir’isuuf akka toora xiyyeffannoo tokkootti qabachuun akka ciminaatti yommuu fudhatamu, raawwiin hojii dhiyeessa taajajila geejjibaa gadi aanaa ta’uu, hayyama Waldaalee deddeebisa ummataa haaraa kennuu irratti hojiin hojjatame laafaa ta’uu, rakkoolee balaa tiraafikaa qaqqabsiisan adda baasuun irratti hojiin hojjatame laafaa ta’uu, imaltoota humnaa ol fe’uufi taarifaan ol kanfalchiisuu Godinaalee heddu keessatti kan mul’atu ta’uufi to’attootaan walqabatee tiraafikoota bira ammas kiraa sassabdummaan hamaan kan jiru ta’uu akka hanqinaatti korichi madaalee jira.
Walumaagalatti, gabaasa raawwii hojii manneen hojii hafaniis bifuma walfakkaatuun qoratee kan jiru yommuu ta’u, gamaaggama manneen hojii hundaa taasifame keessatti dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman hojii itti aanuuf galtee ta’anii, kanneen hanqina jedhaman immoo xiyyeeffannaa olaanaa argachuun irratti hojjetamuu akka qabu Dura Taa’aan Korichaa Obbo Ahimad Mahaammad ibsaniiru.
Fuula Feesbuukii Keenyaan Dabalata Odeeffannoo Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: https://www.caffeeoromiyaa.org
 
1236
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000