Mata Duree

CAFFEE – (Amajjii 18,2013): Caffeen karooraafi raawwii hojii Qaamolee Raawwachiiftuu, Qaama Abbaa Seerummaa Mootummaa Naannichaafi manneen hojii Caffichaaf itti waamamanii ni hordofa; ni to’ata; ni qorata.

 
__//__
Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi manneen hojii Caffeef itti waamaman irraa dhiyaatan yeroo seeraan ta’eef keessatti qorachuun gamaaggama gaggeessa.

 

Koreewwan Dhaabbii Caffee saddettan jiranis bu’uura seeraan taa’e kana irratti hundaa’uun manneen hojii seeraan qoodamanii kennamaniif (isaaniif itti waamaman) karooraafi raawwii hojii isaanii kurmaana kurmaanaan gamaaggamuun duubdeebii kennu.
Kana malees, waggaatti yeroo lama raawwii hojii misoomaa gadi bu’uun kan daawwataniifi qaamolee hawaasaa waliin marii kan taasisan yommuu ta’u, tibbanas koreewwan jiran garee saddetiin Godinaalee 8tti gadi bu’uun daawwannaa hojiiwwan misoomaa gaggeessuun isaanii ni yaadatama.
Har’arraa eegalees, manneen hojii dhimmi ilaaluu waliin raawwii hojii gama misooma magaalaan, hojiiwwan misooma baadiyyaan, kenniinsa tajaajila haqaafi bulchiinsaaf seeraan, hawaasummaan, bu’uuraalee misoomaan, to’annoo baasii mootummaan, bulchiinsa gaariifi kenniinsa tajaajila ummataan jiru, akkasumas, fayyadamummaa dubartootaafi dargaggootaa mirkaneessuun walqabatee raawwii walakkaa waggaa bara kanaa qorachuu irratti argamu.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000