Mata Duree

CAFFEE - (Amajjii 04,2013): Jilli Koreewwan Dhaabbii Caffee Dura Taa'aa Koree Dh/ Dh/ Misooma Baadiyyaa Obbo Abdulahakiim Andallaan durfamu Godina Booranaa Aanaa Yaa'a Bal'ootii hojiilee misoomaafi porojeektoota adda addaa daawwateera.

 
__//__
Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu ta'u, horsiifatee bulaan kun gaaffilee bu’uuralee misoomaa kan akka mana qoricha beelladaa, iddoo bultii hojjataa raanchii hawaasaa, bishaan dhugaatii namaafi horii, oomisa Qamadiifis qoricha farra haramaafi waagii yeroon akka dhufuuf, bo’oon jallisii akka dabalamu, hidhaan kuusa bishaan roobaas suphaa kan barbaadu ta'uufi buuufataaleen fayyaa namaa rakkoo qorichaa akka qabu ibsuun dhimmoonni olitti ibsaman akka guutamaniif gaafata.
Obbo Silashii Girmaa Itti Aanaa Wajjira Qonnaaf Qabeenya Umamaa Aanaa Yaa'aa Bal'oo akka ibsanitti, dhiheessii qorichaa furuuf qorichi galee Magaala Yaa'a Bal'oo dhaqqabuusaa himu.
Dura Taa'aan Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Obbo Abdulhaakiim hojiin misoomaa jiruuf jireenya hawaasa horsiisee bulaa godinichaa utubuuf hojjatamaa jiru jajjabeessaa tahuu ibsuun dhimmoota akka gaaffiitti ka'an kamuu qaama dhimmi ilaalu biraan gahuun ni furamuu jedhan. OBN irraa odeeffanne.
 
 
 
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000