Mata Duree

CAFFEE - (Amajjii 07,2013): Manni Sirreessaa Akkuma Maqaa Isaa Bakka Itti Amalli Sirreeffamtootaa Itti Sirratu Akka Ta'uuf, Hojjetamuu Qaba Jedhame

.
___//___
Jilli Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa D/T Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Obbo Issaa Boruun durfamu oolmaasaa guyyaa arfaffaan Komishinii Mana Sirreessaa Oromiyaattii Qajeelcha Mana Sirreessaa Godina Harargee Bahaa daawwachuun sirreeffamtootaafi hooggansa namichaa wajjin mari'ate.

 

Dawwannaa isaatiinis, haala qabiinsaa sirreeffamtoota, kenniinsa tajaajila mana sirreessichaa kanneen akka nyaataa, ciisichaa, yaalaa tajaajila fayyaa, barnootaa, ‘library’fi leenjii oggummaa mana sirreessaa keessatti kennaman daawwachuun hanqinaaleefi ciminaalee jiran ilaaluun sirreeffamtootaafi hooggansa manichaa wajjin mari'ateera.
Akkasumas , jalqabbii piroojeektii M/B Ifaa Boruu Bultii Addaa Haramayaa daawwachuun sababa duubatti harkifannaan isaa rakkoo dizaayinii tureen yommuu ta'u, yeroo ammaa kana immoo dizaayiniin lammaffaa hojjetamuun hojiitti galamee kan jiruu ta'uu madaaluun, ariitiin piroojektichi karaa guutuu ta'een hojjetamuu akka qabu Obbo Issaan ibsuun, hojiilee olaantummaa seeraa mirkaneessuufi bu'uuraalee misoomaaf hojjechuuf yeroo kamiyyuu caalaa karooraafi tarsiimoo mootummaan baafate lafa qabsiisuuf ciminaan sadarkaa hundatti hojjetamuu qaba jechuun nurraa eegama jedhan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000