Mata Duree

CAFFEE – (Amajjii 07,2013): Jilli Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa Godina Jimmaatti Aanaa Geeraafi Qarsaatti hojiilee oomisha qonnaa daawwachuun qaamolee hawaasaa waliin mari’atee jira

.
__//__
Jilli Koreewwan Dhaabbii Caffee D/T/ Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Obbo Yiilmaa Wayyeessaan durfamu Aanaa Geeraafi Qarsaatti qonna Qamadii, kilaastara bunaa, kuduraafi muduraa adda addaa jallisiin misoomaa jiru daawwateera.

 

Daawwannaa Aanaa Geeraatti taasifameen oomishni kilaastara qamadii tokko yommuu ta’u, misooma Bunaa babal’isuuf hojii hojjetamaa jiru dinqisiifachuun muuxannoon kun bakkeewwan biroottis babal’ate diinagdee qonnaan bulaa keenyaa guddisuu irra darbee diinagdee biyyaa keessattis shoora olaanaa kan taphatu ta’uu Obbo Yiilmaan ibsaniiru.
Aanaa Qarsaattis Ganda Marawaatti Avukaadoo, Muuziifi Paappayyaan xaa'oo uumamaa kompoostiin hektaara 1,800 irratti dargaggoota hoji dhabeeyyii waldaan gurmaa’aniin misooma kan jiru ta’uu I/A/Bulchaan Aanichaa Obbo Shamsuu Kamaal kan himan.
Gama biraatiin, jilli kun mana barumsaa sad.2ffaa Sarbootti daawwannaa taasiseen dhiyeessiin kitaabota Herreegaa, Fiiziksii, Keemistiriifi Ingiliffaa kutaa 11fi 12 kan hin jirre ta'uusaafi kutaa 9fi 10 birattis dhiyeessiin kitaabotaa rakkoo ta'uusaa eeruun dhaloota qaruu keessatti gumaachi barsiisaan qabu adda durummaan kan ilaalamu waan ta’eef hanqinni barsiisotaas kan jiru ta'uu dhimma rakkoolee akka mana barumsichaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.
Jilli kun, daawwannaa taasisuun cinaattis dhimmoota adda addaa irratti hawaasa Aanaalee laqmaanii waliin marii taasisee jira.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000