Mata Duree

CAFFEE - (Sadaasa 06,2013): Sirna Hordoffiifi To'annoo Caffee Oromiyaa: Koreewwan Dhaabbii Caffee Saddettan Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa manneen hojii wayita gamaaggaman qabxiilee xiyyeeffannoo gamaaggamichaa (Kutaa 3ffaafi kan xumuuraa)

 
___//___
Caffeen, Koreewwan Dhaabbii saddeet (8) kan qabu yommuu ta’u, koreewwan kunniin daawwannaa addaa gara hawaasaatti gadi bu’uun taasisaniin booda raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii mootummaa waliin gaggeessaanii jiru. Kurmaanni 1ffaa jalqaba bara baajataa ta’uu isaarraan kan ka’e waktii boqonnaa qophii karooraa waan ta’eef, hojiin qophii karooraafi raawwataa qopheessuu manneen hojii hunda keessatti hojjetamaa turuu isaa Koreewwan Dhaabbii kunniin qabxii ijoo gamaaggama isaanii taasisuun madaaluun kallattii kaa’anii jiru.

 

Keessattuu, Piroojeektota haaraa karoorfamaniif hojiin caalbaasii xumuuruu kurmaana kana keessatti xumuuramuu kan qabu ta’us raawwiin jiru sekataraa sektaratti garaa gara ta’uufi harkifataa ta’uu gamaaggamuun hojichi xiyyeeffannaa olaanaadhaan hoogganamuu akka qabu kallattii kaa’anii jiru.
Gama biraan, naannicha keessatti nageenya ummataafi olaantummaa seeraa mirkaneessuu, saamicha lafa magaalaafi ijaarsa seeraan alaa magaalota keessatti raawwatamaa jiru kabachiisuu ilaalchisee, COVID – 19 walqabatee hawaasni dhibee kana ittisuuf dagannaa tokko malee fayyummaa isaaf wabii ta’uu akka qabuuf hojiin hubannoo uumuu itti fufiinsaan hojjetamuu akka qabuufi kana cinaatti qophiin sirna baruufi barsiisuufi ijaarsi manneen barnootaa dabalataa, gurmaa’inni dubartootaafi dargaggootaa akkasumas, mirga daa’immanii kabachiisuufi kkf qabxiilee ijoo gamaaggama kurmaana kanaati.
Walumaagalatti, Koreewwan Dhaabbii Caffee gamaaggama taasisan keessatti dhimmoonni hojiiwwan kurmaana kanaa keessatti karoorfamanii osoo hin raawwatamiin hafaniifi raawwiin isaanii gadaanaa ta’e adda baasuun hojiiwwan kurmaana itti aanuu keessatti xiyyeeffannoo olaanaa argachuu qabaniif duubdeebii kennanii jiru. Kanneen akka ciminaatti ilaalaman galtee hojii itti aanuu taasisuu akka qabanis kallattiin kaa’anii jiru.
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Comment
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000