Mata Duree

CAFFEE – (Sadaasa 03,2013): COVID-19 gama diinagdeen, hawaasummaafi siyaasaatiin dhiibbaan geessisaa jiru olaanaadha kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Loomii Badhooti.

 
___//___
Dhibeen COVID-19 biyyoota Addunyaa hedduu keessatti babal'achuun lubbuu dhala namaa miiliyoonaan lakkaa'amu akka baduuf sababa ta'uu kan eeran Aadde Loomiin, Vaayirasiin kun dhiibbaan gama diinagdeen, hawaasummaafi siyaasaatiin geessisaa jirus daran olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Kanaaf jedhan Aadde Loomiin, rakkoolee hawaasa keenyaa dhiyeenyatti hordofuun fala kaa'uuf qorannoodhaan deeggaruun murteessaa ta'uus akeekaniiru.

 

Kanarraa ka'uun, Naannoo Oromiyaa keessaa Magaalaa Adaamaafi Buraayyuu irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa COVID-19 gama hawaas-diinagdeetiin geessisaa jiru ilaalchisee Caffeen Oromiyaa Dhaabbata Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) waliin ta'uun baatiiwwan darban keessatti qorannoo gaggeessaa turuu isaa ibsan.
Qorannichi deeggarsa dhaabbata NIMDn Garee Qorannoo Waajjira Caffeetiin kan gaggeeffame yommuu ta’u, bu'aa qorannichaa irrattis, hooggansi olaanaa Caffee Oromiyaafi Dhaabbata NIMD bakka argamanitti Magaalaa Finfinneetti mari'atanii jiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000