Mata Duree

CAFFEE - (Onk. 24,2013): Ajjeechaa gara jabinaa Aanaa Gullisootti lammiilee nagaa irratti raawwatameef gadda guddaa natti dhagaahame maqaakoofi maqaa Caffee Oromiyaatiin ibsa.

 
__//__
Oromoon seenaa keessatti saboota, sablammootaafi ummattoota ollaa isaafi keessoo isaa jiraatan waliin nagaafi jaalalaan ofitti haammatee waliin jiraachuufi jiruufi jireenya hawaasummaa adda addaa waliin gaggeeffachuun duudhaa waliin jireenya bara dheeraa saba qabudha.
Gochi tibbana Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo Ganda Qaanqaatti ummata nagaan jiraatuufi hiyyeessa dafqee bulu irratti sabaan qooduun ajjeechaan raawwatame ummattoota gidduutti diinummaa labsuudhaaf walta’iinsa humnoota badiin qindaa’uun kan raawwatamedha.

 

Gochi kun, ummata Oromoos ta’e sabaafi sablammoota biyyattii kamiyyyuu kan bakka hin buuneefi nageenya ummattootaa booressuuf karoorfamee gocha raawwatame ta’us, hariiroon waliin jireenya ummattootaa akka diinonni keenya yaadan osoo hin taane duudhaafi seenaa waloo bara dheeraaf qabnutti fayyadamnee jijjiirama biyyi keenya keessa jirtu dhugoomsuun galma badhaadhinaa fuuldura keenyatti ilaalaa injifannoo wareega lubbuufi dhiigaan dhufe kunuunfachaa jijjiirama caalmaaf hojjachuun gahee hunda keenyaa ta’uu qaba.
Kanaaf, mootummaan nageenya lammiilee isaa tiksuuf dirqama Heerawaa waan qabuuf, gochoonni akkasii irra deebiin akka hin mudanneef olaantummaa seeraa mirkaneessuun nageenyi saboota, sablammootaafi ummattootaa akka mirkanaa’uuf kan hojjetu ta’uu maqaakoofi maqaa Caffee Oromiyaatiin ibsuun barbaada.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000