Mata Duree

CAFFEE – (Onk. 21,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii manneen hojii 3 gamaaggameera.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/Saayinsiifi Teknoloojii Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii kaa’eera.
Raawwii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, hojiiwwan boqonnaa qophii karooraa keessatti hojjetamaa turaniifi sosochii kenna tajaajilaa dabalatee sanadoonni adda addaa qophaa’uun, raawwii KGT darbee gamaaggamuun Karoora Waggaa 10 dhufu karaa hirmaachisaa ta’een qopheessuun, fooyya’iinsa sirna haqaa irra deebiin hundeessuun, sektaroota isaaf itti waamaman waliin qindoominni jiru gaarii ta’uu akka ciminaatti madaalee jira. Gama biraan, gurmaa’iinni Godinaalee, Aanaaleefi Gandootaa istaandaardii malee hundaa’uun, hojiin deeggarsaafi hordoffii karaa gaafatamummaa hordofsiisuu danda’uun gaggeeffamuu dhabuun, gurmaa’inaan walqabatee caasaan mootummaa sadarkaa Gandaatti argamu laafaa ta’uufi bakka baay’inni ummataa heddummaatutti kenni tajaajilaa kan hin jirre ta’uu akka hanqinaatti koreen kun qoratee jira.

 

Raawwii A/T/Saayinsii T/Q/On walqabatee, tajaajilli wiirtuu daataa manneen hojii hundaaf hojjetamaa jiruufi qindoominni qaamolee adda addaa waliin jiru akka ciminaatti qoratamee jira. Gama biraan, mirgi qabeenyummaa sammuu (patient right) karooraa gadi ta’uufi hojiin inispeekshinii akka hanqinaatti dhimmoota ilaalaman keessaa ijoodha.
Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaan walqabatee, damee barnoota adda addaa dabalataan saaquun hirmaannaa barattootaa dabaluun, qorannoofi qo’annoowwan rakkoo biyyaafi naannoo furuu danda’an irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetamaa jiruufi paablik sarvaantii gahoomsuuf jalqabbiin jiru akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, bu’aa qorannoofi qo’annoo akkasumas leenjii qorachuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu korichi madaalee jira.
Walumaagalatti, manneen hojii sadeen biratti dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman galtee hojii itti aanuuf kan fayyadan ta’uu kan eere korichi, kanneen hanqina ta’anii adda bahan immoo karoora kurmaana 2ffaa keessatti xiyyeeffannoo argatanii irratti hojjetamuu qabu kan jedhan Dura Taa’aa Korichaa Obbo Tasfaayee Gashooti.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000