Mata Duree

CAFFEE – (Onk. 21,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa raawwii hojii sektaroota torbaa qoratee jira.

 
___//___
Korichi Gabaasa Raawwii Kurmaana 1ffaa Waajjira Pireezidantii MNO, Qaama Abbaa Seerummaa Naannichaa (MMWO), Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaafi Inistitiyuutii Leenjii Qaamolee Seeraa qorachuun hanqinaaleefi ciminaalee mul'atan gamaaggamuun kallattii kaa’eera.
Gabaasa Waajjira Pireezidaantii ilaalchisee, karoora yeroo gabaabaafi dheeraa baasuun hojiin raawwataa qopheessuu, hojiiwwan akka naannootti xiyyeeffannaa barbaadaniifi fayyadamummaa hawaasa naannichaaf qooda ol’aanaa qaban adda baasuun guyyaafi torbaniin hordoffiifi deeggarsi taasifamaa ture akka ciminaatti koree kanaan ilaalameera.
Gama biraan, komiifi iyyannoo ummataaf yeroon deebii kennuun walqabatee, iyyannoofi komiiwwan Waajjira Bulchiinsaa sadarkaa adda addaatti dhihaatanii keessummeeffamaniif dafanii deebii kennuu irratti raawwiin jiru hanqina akka qabu Korichi gamaaggama taasise keessatti ibseera.
Gama MMWOtiin, hooggansi sadarkaan jiru marii karooraafi baajata bara baajatichaa irratti hirmaachuun hubannoo waliinii uumuun, kuufamni galmee 38,081 sagantaa gannaan addatti hojjetamee xummuuramuun isaa hojii fakkeenyummaa gaarii qabu jedhee madaaleera.
Gama biraan, kenniinsa tajajaila abbaa seerummaa irratti rakkooleen qulqullinaan walqabatanii mul'atan madda komii ummataa ta'ee kan itti fufe ta'uu akka fakkeenyaatti Aanaa Gobbaa, Arsii Nageelleetti kkf eeruun hojii xiyyeeffannaa addaa barbaadu jedhee qorateera.
Yakkoota yaaddoo nageenya ummataa ta’anirratii xiyyeeffachuun koree sadarkaa naannootti hundeessuun bakka yakkoonni itti raawwataman Komiishinii Polisii Oromiyaa waliin ta’uun hojii qorannoo yakkaa gaggessuun hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaan hojjatamaa ture cimina jedheera.
Haa ta’uu malee, hojiin hubannoo seeraa ummataaf kennamu hanqina qabaachuu isaa akka fakkeenyaatti yakkoota gurguddoo dantaa uummataafi mootummaa irratti raawwataman ummataaf hubannoo uumuun hawwasni namoota yakka raawwatan akka saaxilu taasisuu irratti hojiin hojjatamaa ture yoo jiraatellee, ummanni shakkamtoota saaxiluun ragaa irratti bahee namoonni yakka dalagaan murtii akka argatan taasisuufi Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaatiin hordoffiin barreessitoota seeraafi abukaattota irratti taasifamu laafaa ta’uufi ammallee hojii xiyyeeffannaa barbaadudha jedhe.
Bifuma walfakkaatuun Koreen kun raawwii hojii damee nageenyaa, manneen sirreessaa, ILQSO, Galmeessa Ragaalee Hawaasummaafi kkf gamaaggamuun dhimmoota xiyyeeffannaa barbaadu jedhamanii adda bahan hojiiwwan itti aanan keessatti irratti hojjatamuu akka qaban Dura Taa'aan Korichaa Obbo Issaa Boruu ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000