Mata Duree

CAFFEE - (Onk. 25,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii kurmaana 1ffaa manneen hojii 9 gamaaggameera. __//__


Koreen kun, Raawwii hojii Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Intarpiraayiziifi Misooma Industirii, Komiishinii Invastimantii, Inistitiyuutii Pilaanii, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf Kaafamuu, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Dhaabbata Bulchiinsa Gamoowwaniifi Waldaa Aksiyoona Liqiifi Qusannaa Oromiyaa gamaaggamee jira.
Manneen hojii hunda biratti hojiin boqonnaa qophii keessatti raawwataa qopheessuu, raawwiin hojii kurmaanaa akka mana hojiitti hojjetaa waliin madaalamee dhiyaachuufi raawwiin hojii waliigalaan jiru akka ciminaatti kan madaalame ta’uu koreen kun ibseera.

 

Haata’u malee, dhimmoonni xiyyeeffannaa addaan irratti hojjetamuu qabu jedhamanii adda bahan, Gama Biiroo Misooma Magaalaafi Manneeniitiin kenna tajaajilaa, bulchiinsa manneen mootummaa, caalbaasii piroojeektotaa yeroon xumuuruu dhabuu, ijaarsi manneen waliinii Magaalota akka Asallaa, Ciroo, Shaashamanneefi kan biroo keesa jiran yeroon xumuuramuu dhabuun akka hanqinaatti ilaalameera.
Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industiriin walqabatees, godinaalee hundatti carraa hojii karaa walfakkaatuun uumuu dhabuun, liqii bule deebisiisuu dhabuufi waltajjiin Mana Maree IMX sadarkaan jiru itti fufiinsa kan hin qabne ta’uu koreen kun madaalee jira.
Bulchiinsa Lafaan walqabatees, ijaarsaafi qubannaa seeraan alaa dhaabsisuu dhabuun, hojiin kaadaastara lafaa karaa walfakkaatuun hojjetamuu dhabuun, walharkaa fuudhiinsi gandoota baadiyyaafi magaalaa xiyyeeffannoo dhabuurraa kan ka’e saamicha lafaaaf saaxilamuu, kenniinsi tajaajila lafaa kiraa sassaabdummaa irraa bilisa ta’uu dhabuun hojii xiyyeeffannoo barbaadu ta’uu ibsuun qoratee jira.
Invastimantiin walqabatee, qonnaan bulaafi horsiise bulaa gara Invastimantiitti ceessisuuf raawwiin godinaalee walfakkaachuu dhabuuniifi misooma invastimantiin walqabatee rakkoo ilaalchaa jiru bu’uurarraa hiikuu dhabuun akka hanqinaatti dhimmoota ilaalaman keessaa isaan ijoodha.
Walumaagalatti, hojiiwwan kurmaana 1ffaa keessatti harca’anii hafan karoora kurmaana 2ffaa keessatti xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamuu akka qabaniifi manneen hojii akkaataa amala hojii isaaniitiin qindoominaan waliin hojjechuu akka qaban Dura Taa’aan Korichaa Obbo Lachiisaa Hayyuu ibsan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000