Mata Duree

CAFFEE – (Onk. 24,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misooma Caffee Oromiyaa raawwii hojii manneen hojii jahaa (6) gamaaggameera.

 
__//__
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, A/T/Daandiiwwanii, A/T/ Geejibaa, A/T/ Misooma Albuudaa, A/T/ Dhaabbilee Misoomaafi A/T/Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii xiyyeeffannaa hojii itti aanuu kaa’eera.
Raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa ilaalchisee, piroojektoota yeroo dheeraaf komii hawaasa bal’aa ta’an karaa fooyyee qabuun xumuuruu, qorannoofi dizaayinii piroojektootaa akkasumas, caalbaasiin bahu boqonnaa qophii keessatti akka xumuuramu taasisuu, qorannoo fooyya’iinsa taarifa bishaanii gaggeessuun gara hojiitti galuu, labsii dhaabbilee bishaanii fooyyessuu, hojiiwwan bara darbe harca’anii hafan xiyyeeffannaan kurmaana 1ffaa keessatti akka xumuuramuuf hojiileen hojjetaman akka ciminaatti madaalameera.

 

Haata’u malee, qulqullina qo’annoofi ijaarsa piroojektootaa eeguuf meeshaalee qo’annoof barbaachisan akka guutaman taasisuu dhabuun immoo akka hanqinaatti koree kanaan qoratamee jira.
Raawwii hojii A/T/Daandiiwwan Oromiyaa ilaalchisee, riqaaleen baay’ee karaa fooyya’aa ta’een xumuramuun, dhimmoota rakkoo bulchiinsa gaarii ta’an adda baasuun hatattamaan deebii itti kennu, daandiiwwan sagantaa URAP’n baajata mootummaafi hirmaannaa ummataan hojjetaman bulchuun, hordofaafi suphamaa jiraachuu isaa adda baasuufi piroojektoota gurguddoo xumuuraman tajaajila ummataatiif banaa taasisuun hojiiwwan bara darbe harca’anii hafan kurmaana kana keessatti xiyyeeffannaa argachuun akka ciminaatti yommuu madaalamu, deeggarsaafi hordoffiin walqabatee rakkoon jiru battalatti furamuu dhabuun immoo akka hanqinatti ilaalameera.
Raawwii A/T/Misooma Albuuda Oromiyaa ilaalchisees, lafa albuunni irraa bahe deebisanii misoomsuuf sochiin taasifame gaarii ta’uu, qorannoo adda baafannaa qabeenya albuudaa irratti karaa foyyee qabuun kurmaana kana hojjetamuuniifi ji’ooloojistoota leenjisuun gara hojiitti galchuun akka ciminaatti yommuu fudhatamu, waldaalee heeyyama malee oomisha albuudaa irratti daldala gaggeessaa jiran irratti hojiin hubannoo uumuu lafaa ta’uu akka hanqinaatti korichi madaalee jira.
Walumaagalatti, gabaasa raawwii hojii manneen hojii hafaniis bifuma walfakkaatuun qoratee kan jiru yommuu ta’u, gamaaggama manneen hojii hundaa taasifame keessatti dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman hojii itti aanuuf galtee ta’anii, kanneen hanqina jedhaman immoo xiyyeeffannaa olaanaa argachuun irratti hojjetamuu akka qabu Dura Taa’aan Korichaa Obbo Ahimad Mahaammad ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000