Mata Duree

CAFFEE - (Onk. 23,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii manneen hojii sagalii (9) gamaaggameera.


___//___
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa, A/T/Eegumsa Naannoo, Bosonaa Jijjiirama Qilleensaa, Eejensii Misooma Gabaa, Eejensii Babal’ina Waldaa Hojii Gamtaa, Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa, Ejensii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa, A/T/ To’annoo Galteewwan Qonnaafi Inistitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi hanqinaalee jiran adda baasuun kallattii xiyyeeffannaa hojii itti aanuu kaa’eera.
Raawwii hojii Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumama Oromiyaa ilaalchisee, “boqonnaa qophii keessatti xiinxala raawwii hojiiwwan bara darbee gaggeessuun ciminaaleefi hanqinaalee adda baasuu, hanqinaalee turan maqsuuf karoora hojii bara 2013 keessatti hammachisuun kallattii ittin rawwatamu kaa’uu, karoora qophaa’e irratti sadarkaa sadarkaan hubannoo uumuu, hojiin makaanayizeeshinii qonnaa xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuufi dhaabbii biqiltuu ashaaraa magarisaan walqabatee raawwiin jiru gaarii ta’uu akka ciminaatti madaalameera.

 

Gama biraan, misooma jallisiin walqabatee raawwiin jiru gadaana ta’uu, kenniinsa tajaajila eksteenshinii qonnaa hojjetaa misooma qonnaan kennamu bakka hundatti walfakkaataa ta’uu dhabuu, dhiyeessiifi raabsi callaa guddistuu fedhii qonnaan bulaatiin walsimuu dhabuufi carraa hojii uumuu wajjin raawwiin jiru gadaanaa ta’uu akka hanqinaatti qoratee jira.
Raawwii hojii A/T/Eegumsa Naannoo, Bosona Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa ilaalchisee, boqonnaa qophii keessatti karooraafi rawwataa qopheessuun hojiin hubannoo sadarkaa sadarkaan uumamee akka ciminaatti madaalameera. To’annoofi hordoffii faalama dhaabbilee gaggeessuun tarkaanfii fudhachuu irratti gadaanaa ta’uu, to’annoo gabaafi itti fayyadama bu’aalee bosonaa gadaanaa ta’uufi raawwiin carraa hojii uumus gadaanaa ta’uu akka hanqinaatti qoratee jira.
Raawwii Eejensii Babal’ina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa ilaalchisees, piroojeektiiwwan haaraa ijaaruu raawwiin % 100 ol ta’uu, kaappitaala waldaa hojii gamtaa guddisuufi hojii oomishaa irratti sona dabaluun irratti hojiin hojjetame gaarii ta’uudha. Dhiyyeessiifi raabsi callaa guddistuu baay’ee gadaanaa ta’uufi fedhiin qonnaan bulaan walsimuu dhabuu, raawwiin carraa hojii uumuu gadaanaa ta’uu, hojii rigulaatoorii gaggeessuun tajaajjilli odiitiifi inispeekshiniifi hir’ina maallaqa deebisiisuu raawwiin jiru hanqina jedhe.
Raawwii Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa ilaalchisees, ragaa duraa akeekkachiisaa sadarkaa adda addaa sassaabuun qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuu, baajata fandii ofeeggannootiin hojiin saaxilamummaa balaa hir’isuu hojjetamaa ture akka ciminaatti koree kanaan madaalameera. Sadarkaa godinaaleefi aanaaleetti fandii ofeeggannoo horachuu irratti raawwiin gadaanaa ta’uufi hojiin deebii kennuu wajjin walqabatee jiru hanga barbaadame ta’uu dhabuun akka hanqinaatti korichi ilaalameera.
Walumaagalatti, gabaasa raawwii hojii manneen hojii hafaniis bifuma walfakkaatuun qoratee kan jiru yommuu ta’u koreen kun, gamaaggama manneen hojii hundaa taasifame keessatti dhimmoonni akka ciminaatti ilaalaman hojii itti aanuuf galtee ta’anii, kanneen hanqina jedhaman immoo xiyyeeffannaa olaanaa argachuun irratti hojjetamuu akka qabu Dura Taa’aan Korichaa Obbo Abdulhakiim Abdallaa ibsaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000