Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

.
__//__
D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru.
Karooraafi Baajata hojiiwwan bara 2012 Caffeen jalqaba waggaa irratti raggaase bu’uura godhachuun kurmaana kurmaanaan raawwii manneen hojii gamaaggamaa kan turan yommuu ta’u, raawwii hojiiwwan misoomaa dirreerra jiruun walqabatee keessattuu raawwii hojii ashaaraa magariisaafi kenna tajaajila lammummaan walqabatee hojjetamaa ture ilaalchisee daawwannaa dirree taasisuu isaanii ibsan.
Raawwiin gama bulchiinsaafi seeraatiin jiru, olaantummaa seeraa mirkaneessuun walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuuf, kabaja Guyyaa SSUI 14ffaafi Irreecha Hora Finfinnee nagaan kabajamee akka xumuuramuuf gaheen qaamolee nageenyaa gumaachan akka ciminaatti kan ilaalame ta’uu ibsan. Haa ta’u malee, qindoominni qaamolee haqaafi nageenyaa jidduu jiru, tajaajila haqaa saffisaafi haqa qabeessa ummataaf kennuu irrattiifi yakka dursanii ittisuu irratti raawwiin jiru hanqina kan qabu ta’uu Obbo Lachiisaan ibsaniiru.
Kilaastara Diinagdee Misooma Baadiyyaafi Magaalaan walqabatee, teeknoloojiiwwan qonnaa makaanaayizeeshiniitti fayyadamuun, misooma jallisii hammayyeessuu, qonnaan bultootaafi horsiise bultoota qabeenya horatan gara invastimantiitti galchuuf jalqabbiin jiru hojiin misooma magaarisaa, piroojeektota buleeyyii 4000 ol xumuursisuun tajaajilaaf oolchuuniifi caalbaasiiwwan haaraa kurmaana 1ffaa keessatti xumuuruuf jalqabbiin jiru akka ciminaatti ilaalamee jira.
Gama biraatiin, sirna eksteenshinii qonnaa lafa qabsiisuuf deggarsi ogummaa taasifamaa jiru, calla guddistuu qonnaa yeroofi qulqullinaan iddoo barbaadamutti dhiyeessuu irratti, walitti hidhamiinsa gabaa jimaa uumuun walqabatee, piroojeektota tokko tokko yeroofi qulqullinaan xumuruun walqabatee, diizaayinii piroojeektotaa ragaa qulqulluu irratti hundaa’uun qopheessuu irratti, alseerummaa lafaafi daldalaan walqabatee jiruufi argannoowwan odiitii irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamaa jiran harkifannaa kan qabaniifi akka hanqinaatti koreewwan kanaan kan ilaalaman ta’uu ibsaniiru.
Gama Hawaasummaatiin, weerara COVID - 19 ittisuu irratti tattaaffiin taasifamaa jiru, naannolee biroo keessatti afaan birootiin barsiisuuf hojiin hojjetame, odeeffannoo gahaa hawaasaan gahuuf OBN tamsaasa TVfi Raadiyoo FM dabaluuf hojiin hojjechaa ture, aadaafi duudhaa ummataa guddisuufi dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachuun hojiin hojjetame akka ciminaatti koreewwan kanaan kan ilaalame ta’uu ibsan.
Haa ta’u malee, du’aatii haadholiifi daa’immanii xiqqeessuun walqabatee, dhiyeessiin qorichaa dhaabbilee fayyaa, manneen barnootaa suphuufi haaraa ijaaruun, mirga hojjetaafi hojjechiisaa kabachiisuun walqabatee hordoffiifi to’annoo gaggeeffameen raawwiin waliigalaa akka hanqinaatti kan ilaalame ta’uu ibsaniiru.
Walumaagalatti, gabaasni Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate hordoffiifi to’annoo koreewwan dhaabbii bara kana taasisaa turaniin qoratamaa, xiinxalamaafi kallattiin irratti kennamaa kan ture ta’uu ibsuun Caffeen gabaasa kana akka raggaasisuuf gaafatan.
Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor
 
 
66
1 Comment
1 Share
Like
Comment
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 14,20…

CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu  qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.

  __//__ Konfiraansiin Liigii Dubartoota Partii Badhaadhinaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Keessummaa Kabajaa Konfiransichaa kan ta'an Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa hirmaattota konfiransichaaf taasisaniin filannoon dhufu bilisa, hunda hirmaachisaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 13,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira. Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000