Mata Duree

CAFFEE – Gabaasa Qaama Raawwachiisaa dhiyaate keessatti raawwii hojii gama Hawaasummaatiin jiru ilaalchisee

 
__//__
Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota kuma 82.4 bira ga’uun danda’ameera. Sirna barnootaa bu’uurarraa fooyy’essuuf kitaaboota mil 22.7 maxxansuuf karoorafamee, mil 22.5 (%99.2) maxxansiisuun; mil.19.2 (%85) raabsamaniiru.

 

Akkasumas, daa’imman Oromoo iddoo jiraniiti afaan dhaloota isaanii afaan Oromootiin akka barataniif Magaalota Finfinnee, Dirree Dawaa, Naannoolee Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Harariifi Naannoo Amaaraa Godina addaa Oromoo Kamiseetiif akka raabsamu ta’ee jira.
Sababa weerara dhibee COVID-19n walqabatee, Bitooteessa 2012 irraa eegalee manneen barnootaa kan cufaman waan ta’eef, barattootni barnoota irraa akka hin fagaanneef qe’ee isaanii ta’anii sagantaa barnoota raadiyootiin, teelegraamiin, teeleviinii fi mala qunnamtii adda addaatiin barnoota isaanii hanga tokko akka hordofan kan taasifameera.
Bara kana keessatti haadholeen tajaajila da’umsa duraa argachuu qaban mil.1.3 karoorfame keessaa hunduu tajaajila kan argatan yommuu ta’u, qulqullina tajaajila da’umsa duraa eegsisuuf deddeebiin kunuunsi dahumsa duraa yeroo 4ffaa haadholee kuma 855.5 (%63.4)f kennamee jira.
Akka Oromiyaatti, hanga gabaasni kun qindaa’etti Adoolessa 12 bara 2012tti qorannoon laaboratoori dhibee COVID -19 gaggeeffame 29,321 kan gahe yommuu ta’u, kana keessaa namootni dhibee vaayirasii koronaan qabaman 513, namootni 185 dhukkubicha irraa kan bayyanatanii fi namootni 12 immoo lubbuun isaanii dhibee kanaan kan darbeera.
Gama birootiin, kunuunsaafi deeggarsa daa’immanii ilaalchisee, daa’imman maatii hinqabne balaa tasaa fi rakkoo adda addaaf saaxilaman kunuunsa barbaachisaa akka argatan gochuuf, sosochii hawaasaa uumuun hojjetamaa tureen, daa’immaan daandii irratti rakkatan akka deeggarsa argatan taasisuu bira darbee maatii hayyamamaa ta’an qopheessuun daa'imman 1,245 (%76) deeggarsa maatii imaanaa, daa’imman 1,154 (%73) guddifachaa biyya keessaan akka jiraatanii fi kaan immoo gara maatii isaaniitti akka deebi’uu danda’aniif hojjetamaa tureera.
Bara kana ayyaanni irreechaa hora Finfinnee jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif addaan citee ture deebisuu fi karaa duudhaa fi sona isaa ganamaa eeggateen sabaa fi sablammoonniifi ummaanni Oromoo miiliyoonaan lakkaa’amu bakka hirmaatetti sirna ho’aa ta’een kan kabajame yommuu ta’u, sirni Irreechaa kun hambaa idil-addunyaa ta’ee UNESCOtti akka galmaa’uufis hojjetamaa jira.
Akkasumas, Finfinnee keessatti piroojeektootni ijaarsa Mana Barumsa Aartii Oromoo, Mana Leenjii Nyaataa Aadaa Oromoofi Mana Oomisha Meeshaalee Aadaa Oromoo jalqabee ijaarsi isaanii giddu galeessaan %25 irra gahee jira.
Image may contain: 1 person, sitting
 
 
66

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000