Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

 
__//__
Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa taasisuu kan hojjetamaniifi ummanni mil.7.5 (%80) ta’u humna isaatiin kan hirmaate yommuu ta’u, maallaqaa callaa Qar. mil. 177.05 (%93)fi meeshaan tilmaamni isaa Qar. mil. 307.7 (%86) ta’u gumaachamee jira.
Akkasumas, baadiyyaatti safarriifi galmeessi cittuu lafaa mil. 2 ol (%84) kan gaggeeffameefi kaartaa abbaa qabiyyummaa sadarkaa 2ffaa mil.1.9 (%78.9) abbootii warraa kuma 508f kennameera. Magaalota 35 keessattis mirkaneessaafi galmeessa qabiyyee lafaa kuma 68 raawwachuuf kan hojjetamaa ture keessaa, magaalota 13 keessatti jalqabuun cittuu lafaa kuma 6.3 mirkanaa’ee cittuun lafaa 1,983 sirna kaadasteraatin galmaa’eera.
Ijaarsa seeraan alaa kuma 240.1 keessaa, kuma 74.3 (%31) kan diigame yommuu ta’u, qubannaa seeraan alaa kuma 43.1 keessaa, lafa hektaara kuma 13.7 (%31.8) irratti tarkaanfii fudhachuun istookii mootummaatti akka deebi’u taasifameera. Misooma daldalaa dagaagsuuf, hojimaata ammayya’aafi seera qabeessa ta’e diriirsuun wiirtuulee 283 irratti tajaajila toorarraa jalqabsiisuun galmeessa daldalaa haaraa kuma 77.5 (%82.2) fi hayyama daldalaa haaraa kuma 92.1 (% 83.5) kennuun danda’ameera.
Gama birootiin, meeshaalee bu’uuraa jireenya uummataaf guyyaa guyyaan barbaachisan irratti qaala’iinsa gatii mul’atu xiqqeessuuf sukkaara kuntaala kuma 788.3, Zayita liitira kuma 265.1 daakuu qamadii kuntaala kuma 681.2 ta’u hawaasaaf akka raabsamu taasifamee jira. Gama dhiyeessii tajaajila geejjibaatiin bara kana sarara bobbii haaraa 60 banuun waliigala sarara 3,570 irratti bobbiin geejjibaa akka kennamu taasifamee jira.
 
 
 
 
 
 
6Falmii Chimdesa and 5 others
1 Comment
Like
Comment
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Ebla 16,2…

  __//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15,20…

  __//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 15, 2…

  __//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 14,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Ebla 14,20…

CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu  qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.

  __//__ Konfiraansiin Liigii Dubartoota Partii Badhaadhinaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Keessummaa Kabajaa Konfiransichaa kan ta'an Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa hirmaattota konfiransichaaf taasisaniin filannoon dhufu bilisa, hunda hirmaachisaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Ebla 13,20…

  __//__ Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira. Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000