Mata Duree

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

 
__//__
Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa taasisuu kan hojjetamaniifi ummanni mil.7.5 (%80) ta’u humna isaatiin kan hirmaate yommuu ta’u, maallaqaa callaa Qar. mil. 177.05 (%93)fi meeshaan tilmaamni isaa Qar. mil. 307.7 (%86) ta’u gumaachamee jira.
Akkasumas, baadiyyaatti safarriifi galmeessi cittuu lafaa mil. 2 ol (%84) kan gaggeeffameefi kaartaa abbaa qabiyyummaa sadarkaa 2ffaa mil.1.9 (%78.9) abbootii warraa kuma 508f kennameera. Magaalota 35 keessattis mirkaneessaafi galmeessa qabiyyee lafaa kuma 68 raawwachuuf kan hojjetamaa ture keessaa, magaalota 13 keessatti jalqabuun cittuu lafaa kuma 6.3 mirkanaa’ee cittuun lafaa 1,983 sirna kaadasteraatin galmaa’eera.
Ijaarsa seeraan alaa kuma 240.1 keessaa, kuma 74.3 (%31) kan diigame yommuu ta’u, qubannaa seeraan alaa kuma 43.1 keessaa, lafa hektaara kuma 13.7 (%31.8) irratti tarkaanfii fudhachuun istookii mootummaatti akka deebi’u taasifameera. Misooma daldalaa dagaagsuuf, hojimaata ammayya’aafi seera qabeessa ta’e diriirsuun wiirtuulee 283 irratti tajaajila toorarraa jalqabsiisuun galmeessa daldalaa haaraa kuma 77.5 (%82.2) fi hayyama daldalaa haaraa kuma 92.1 (% 83.5) kennuun danda’ameera.
Gama birootiin, meeshaalee bu’uuraa jireenya uummataaf guyyaa guyyaan barbaachisan irratti qaala’iinsa gatii mul’atu xiqqeessuuf sukkaara kuntaala kuma 788.3, Zayita liitira kuma 265.1 daakuu qamadii kuntaala kuma 681.2 ta’u hawaasaaf akka raabsamu taasifamee jira. Gama dhiyeessii tajaajila geejjibaatiin bara kana sarara bobbii haaraa 60 banuun waliigala sarara 3,570 irratti bobbiin geejjibaa akka kennamu taasifamee jira.
 
 
 
 
 
 
6Falmii Chimdesa and 5 others
1 Comment
Like
Comment
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000