Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Aadde Loomii Badhoo Walgahii Idilee 12ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii 5ffaa kana irratti haasawaa taasisan keessaa kan fudhatame.

 
__//__
Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti waamamerratti argamuuf BAGA NAGAAN DHUFTAN!
Hundaa ol, weerara Dhibee Vaayireesii Koronaa bara kana addunyaa mudateen walqabatee of-eeggannoo ummanni keenya taasisuu qaburratti Caffeen qaamolee hawaasaa garaagaraa irratti xiyyeeffachuun ergaawwan adda addaa dabarsaa kan ture yoo ta’u, dhiibbaa dhibeen vaayireesii koroonaa fiduun lammiilee rakkoo diinagdeetiif saaxilamoo ta’aniifis waan qaburraa qoodudhaan, ummanni maaddiisaa qooduun deeggersa akka taasisuufi sosochiin ummataa akka umamuuf hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa turee jira.
Hojii kenna tajaajila lammummaa akka naannoo keenyaatti adda bahan hundarratti xiyyeeffannee yoo hojjenne bu’aan galmeessisnu bu’uura bal’aa waan qabaatuuf, fuula duraaf qaamoleen mootummaafi miti mootummaa, akkasumas, kutaaleen hawaasaafi waldaaleen siiviikii hojii eebbifamaa kanarratti bobba’uu fedhan hundi kallattii kana hordofuun kenna tajaajila lammummaa karaa mata dureewwan hunda haammatuun hojiirra akka oolchan carraa kanaan yaadachiisuun barbaada.

 

Bara kana Naannon keenya Dhibee Vaayireesii Koronaa dabalatee, rakkoolee nageenyaa bakka adda addaatti mudataa turaniin qoramaa kan ture ta’ullee, raawwiin karoora hojiilee misoomaa baay’ee jajjabeessaa akka ta’e ilaaluun danda’amee jira.
Keessattuu, sochii gama ijaarsa pirojektootaatiin ture akka waliigalaatti yoo madaallu, hojii keessatti hanqinaaleen muraasni mul’atanillee, caalmaatti raawwiin ture baay’ee olaanaafi hojii fakkeenyummaa qabu qofa osoo hin taane, muuxannoo gaariin kan irraa argamedha.
Siyaasa biyya keenyaa hammayyeessuun aadaan siyaasa biyyattii bu’uraan akka jijjiiramuuf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaafi milkaa’ina isaatiifis aarsaa guddaa itti kaffalaa akka jiru ni beekama. Nageenya waaraafi fulla’aa ta’e mirkaneessuuf qaamni murteessaan ummata keenya akka ta’e mootummaan waan amanuuf, akkuma kanaan duraa fuula duraafis, ummata keenya waliin mari’achaa, yaadaafi gorsa isaas fudhachaa hojjechuun ammallee cimee kan itti fufu ta’a.
Gama biraatiin, hojii kutannoofi beekumsaan utubameen hirmaannaa hunda galeessa uummata keenyaatiin Hidhi keenya bishaaniin guutamuun isaa gammachuu keenya adda taasisa waan taheef Baga Gammaddan, Baga Waliin Gammanne jechuun barbaada.
Caffeen Oromiyaa, Yaa’ii Idilee 12ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa har’a irraa egalee guyyoota itti aananiif gaggeessu kanarratti, raawwii hojii bara 2012 fi kallattii karoora hojii bara 2013 qaamolee mootummaa irratti marii bilchina qabu taasisuun akka raggaasisu ni eegama.
Kana malees, baajanni hojiiwwan Mootummaa Naannichaatiin karoorfaman ittiin raawwatamu kabajamaa Caffee kanaaf dhiyaatee ragga’uu waan qabuuf, Wixineen Labsii Baajata Bara Hojii 2013tiif ooluu danda’uufi wixineewwan Labsii akkasumas; muudamoota adda addaa dhiyaatan irratti mari’achuun kan raggaasisu ta’a.
Dhuma irrattis, akkaataa Heeraafi Seeraan taa’een, baay’inni miseensota Caffee argamuu qaban Yaa’ii keenya gaggeessuu kan nu dandeessisu ta’uun isaa waan mirkanaa’eef Yaa’iin Idilee 12ffaa, Waggaa 5ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa kun ifaan banamuu isaa ibsaa, yaa’iin keenya kun kan milkii akka nuuf ta’uun hawwaa.
 
 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000