Mata Duree

CAFFEE - (Gur. 10,2012): Gabaasa Raawwii Hojiiwwan Ji’oottan Jahan darbanii Pireezidaantii Itti Aanaa MNOtiin dhiyaate irratti yaada Koeewwan Dhaabbii Caffee


____//_____
Koreewwa Dhaabbii kun gabaasa dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo gaggeessaa turan kilaastara sadiitti (kilaastara bulchiinsaafi seeraa, diinagdeefi hawaasummaa) qooduun cuunfaa xiinxala isaanii Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu bakka tokkotti dhiyeessaniiru.

Bulchiinsaafi seeraan walqabatee, olaantummaa seeraa kabachiisuuf tattaaffiin taasifamaa jiru, walitti dhufeenya naannolee ollaa waliin jiru cimsuufi nageenya buusuuf hojiin hojjetamaa jiru akka ciminaatti koree kanaan dhiyaateera. Haa ta’u malee, hojiin yakka dursanii itttisuu, gaaffii misoomaafi bulchiinsa gaarii ariitiin deebisuufi sirreeffama iskeelii miindaa hojjettootaa hojiitti hiikuu dhabuufi harkifannaan jiru xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu ibsaniiru.

Gama diinagdeetiin, misooma qonnaafi baadiyyaaf xiyyeeffannoon kenname, carraa hojii uumuuf hojii barbaaddota calaluun pooteenshaala jiru adda baasuufi raawwiin sassaabbii galii gaarii ta’uus ibsaniiru. Haa ta’u malee, qindoominni sektara baadiyyaafi magaalaa jidduu jiru, sirna eksteenshinii qonnaa lafa qabsiisuun jijjiirama bu’uuraa fiduu, eebbifamtootaaf carraa hojii dhaabbii uumuufi weerara lafaafi ijaarsa seeraan alaa dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhatamu bakka hundatti walfakkaachuu dhabuun walqabatee xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uus Obbo Lachiisaan akeekaniiru.

Gama hawaasummaatiin, manneen barnootaa Afaan Oromoo Finfinneefi Naannolee biroo keessatti dhiyeessii kitaabaafi barsiisaatiin deeggaruun walqabatee jalqabbiin jiru, dhukkuboota daddarboo to’achuun daa’imman rakkoo adda addaaf saaxilaman deeggaruun hojiin hojjetame gaarii dha jedhan. Kun akkuma jirutti ta’ee, dhiyeessiin qorichaa, ogeessotaafi meeshaalee wal’aansaa, istaandaardii manneen barnootaa eegsisuufi rakkoon dhiphina daree barnootaafi giddu gala oolmaa dargaggootaa haaraa ijaaruufi kan xumuurame tajaajilaaf oolchuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu ibsuun gara fuula duraatti xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu akka qabus Obbo Lachiisaan ibsaniiru.

Walumaagalatti Gabaasni Raawwii Hojiiwwan Ji’oota Jahaa Bara 2012 Kabajamoo Pireezidaantii Itti Aanaa MNOtiin dhiyaate haala olitti ibsameen Koreewwan Dhaabbii Caffeetiin xiinxalamaa, qoratamaafi kallattiin irratti kennamaa kan ture ta’uu, haalli gabaasichi itti dhiyaates gaarii ta’uu ibsuun Caffeen akka raggaasu gaafataniiru.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Miseensonni Caffee Oromiyaa, gabaasa qaama raawwachiiftuu Pireezidaantii MNO Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaate irratti wayita yaada kennan, hojiiwwan gaggaarii waliigalaan bara kana hojjetamaa turaniif beekkamtii kennaniiru.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Bara 2013 keessatti biyyi keenya gaaga’ama rakkoo nageenyaa, dhibee COVID-19, Weerara hawwanisaafi dhiibbaa dippiloomaasii hidha laga Abbayyaatiin uumamaa ture hunda keessatti filannoo marsaa 6ffaa bara kana Waxabajjii 14 gaggeeffame karaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Caffeen, Yaada Murtee Raayyaa Ittisa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaatiif Beekkamtii Kennuuf Qophaa’e irratti mari'atee kan mirkaneesse yommuu ta'u, Yaanni kun Yaada Murtee Lak. 08 Bara 2013 ta'ee kan waamamu ta'uus...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

    __//__ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomiin haasawaa isaanii keessatti, Barri Hojii Caffee 5ffaa kun, qabsoo hadhaawaa geggeesseen rakkooleefi qormaatilee ciccimoo keessa darbuun, qormaatilee turan gara carraatti jijjiiruun; bu’aalee amma arginu kunniin...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000