Mata Duree

CAFFEE - (Gur. 10,2012): Mootummaan Naannoo Oromiyaa sirna bulchiinsa qabiinsa lafaa ammayya’aa ta’e diriirsuun hojjechaa kan jiru ta’uun ibsame. (Kutaa 2ffaa)


_____//______
Bulchiinsa Lafaan walqabatee, sirna ragaa qabiinsa bulchiinsa lafaa ammayya’aa ta’e diriirsuun, weerara lafaa hambisuun mirgoota lafaan walqabatan amanamaafi wabii qabeessa taasisuuf, hojii kaadaastara lafaa ji’oottan jahan darban baadiyyaafi magaalaatti hojjetamaa tureen, baadiyyaatti maasii qonnaan bulaa lafa paarsilii 585.4 (%71) safaramee kan jiruufi waraqaan ragaa sadarkaa 2ffaa kuma 988.3 (78) kennamuusaa ibsan.

Hojimaata badaa lafa magaalaa waliin bu’uurarraa hiikuuf magaalota 13 keessatti kaadaastara seeraa hojiirra oolchuun, sektara lafaa keessatti seeraan alummaa mul’atu maqsuuf ijaarsa seeraan alaa akka waliigalaatti adda bahe kuma 209.2 keessaa kuma 68.6 (%32.8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta’u, lafti heek. kuma 43.1 ta’u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan jiru ta’uu ibsan. Weerarri lafa magaalaafi baadiyyaatti bal’inaan gaggeeffamaa jiru misooma ariifataafi itti fufiinsa qabu mirkaneessuu irratti gufuu ta’ee waan jiruuf hojii xiyyeeffannaa olaanaa barbaaduufi tumsa qaamolee hundaa kan gaafatu ta’uu eeraniiru.

Guddina hawaas-diinagdee itti fufiinsaafi bu’uura bal’aa qabu galmeessisuun jiruufi jireenya ummataa fooyyessuuf invastimantiin gahee olaanaa waan qabuuf, rakkoo mana jireenyaa magaalota keessatti mudatu furuuf qorannoo rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa gaggeessuun tarsiimoon misooma manneenii qophaa’ee kan jiru ta’uu, lafti magaalaa tajaajila barbaadameef qofa akka oolu taasisuuf magaalonni pilaaniin akka hoogganaman taasisuudhaaf ji’oottan jahan darban keessatti hojiin bal’aan hojjetamaa kan ture ta’uu gabaasa dhiyeessan keessatti ibsaniiru.

Bishaan dhugaatii qulqulluun walqabtee, dhuma bara 2011tti %66.1 irra ture, bara 2012tti %74tti ol guddisuun ummata mil.2.6 ta’u dabalataan fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf hojjetamaa jira. Ji’oottan jahan darban, hojii barbaaddootaaf carraa hojii dhaabbii kuma 365.5(%83)fi carraa hojii yeroo kuma 174.7(%159), waliigalaan lammiilee kuma 540.3f carraa hojii uumuun karoora qabameerraa %98 milkeessuun danda’ameera jedhan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Wixinee Labsii Mana Murtii Aadaa Oromiyaa Hundeessuufi Beekkamtii Kennuuf Qophaa'e ilaalchisee Yaada Murtii Caffeef kan dhiyeessan Obbo Issaa Boruu D/Taa'aa Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraafi barbaachisummaa waltajjichaa ilaalchisee ibsa kan kennan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

  __//__ Manneen Murtii Oromiyaa, dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhamanii adda bahan kan akka ragaa sobaa, himannaa sobaa qulqulleessuun hojjachuu, daa'imman, dubartootaafi qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuu, hundeeffama mana murtii aadaa Oromiyaa hojiirra...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Miseensonni Caffee Oromiyaa, gabaasa qaama raawwachiiftuu Pireezidaantii MNO Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaate irratti wayita yaada kennan, hojiiwwan gaggaarii waliigalaan bara kana hojjetamaa turaniif beekkamtii kennaniiru.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Bara 2013 keessatti biyyi keenya gaaga’ama rakkoo nageenyaa, dhibee COVID-19, Weerara hawwanisaafi dhiibbaa dippiloomaasii hidha laga Abbayyaatiin uumamaa ture hunda keessatti filannoo marsaa 6ffaa bara kana Waxabajjii 14 gaggeeffame karaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Caffeen, Yaada Murtee Raayyaa Ittisa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaatiif Beekkamtii Kennuuf Qophaa’e irratti mari'atee kan mirkaneesse yommuu ta'u, Yaanni kun Yaada Murtee Lak. 08 Bara 2013 ta'ee kan waamamu ta'uus...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

    __//__ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomiin haasawaa isaanii keessatti, Barri Hojii Caffee 5ffaa kun, qabsoo hadhaawaa geggeesseen rakkooleefi qormaatilee ciccimoo keessa darbuun, qormaatilee turan gara carraatti jijjiiruun; bu’aalee amma arginu kunniin...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000