Mata Duree

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______

Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera.

Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa ta'e qopheessuun, galiin idileefi mana qopheessaa raawwii kurmaana 1ffaa bara darbee waliin yommuu ilaalamu gaarii ta'uu, meeshaalee tajaajilaan ala gurgurtaan dhabamsiisuun kurmaana kana keessa qarshii mil.4.5 argamsiisuuf karoorfamee qarshii mil.4.3 (95%) galii taasiifameen dhimmoota akka ciminaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.

Gama biraatiin, hojiiwwaan deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa qindoominaan gaggeessuuf karoorfame harcaatii guddaa kan qabu ta'uu, seenaan piroojektootaa qindaa’ee xumuuramuu dhabuun, fedhii bittaafi dhabamsiisa qabeenyaa tajaajilaan ala sassaabuun harcaatii kan qabu ta'uu, kuufama galiiwwanii (galii idilee fi mana qopheessaa) sassaabuu irratti hanqinni jiraachuu, raawwiin odiitii raawwii (performance audit) baay’ee gadii aanaa ta’uu gamaaggamuun akka hanqinaatti koreen kun ilaalee jira.

Walumaagalatti, galmoota karoora bara 2012’f akka mana hojichaattii qabame milkeessuuf cheekliistiin deeggaramuun hojiilee harca’anii hafan duguuguun raawwachuu, hojiiwwan xiyyeeffannoo barbaadaniifi dursi kennamuufi qabaniif dursa kennuun hojjechuu, sirna deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa gahumsa qabuufi bu’aa qabeessa ta’e diriirsuun hojiiwwan misoomaa, piroojektootaa, bulchiinsa baajataafi qabeenyaa itti fufiinsan hordofuu, gamaaggamuufi hanqinaalee jiran sirreessuun, duubdeebii koree dhaabbiin kennamuuf xiyyeeffannoo hojii qabatamaatii jijjiiruufi jijjiirama raawwii keessatti argame gabaasa kurmaana 2ffaa keessatti haammachiisuun dhiyeessuu akka qaban Itti Aanaa Dura Taa'aa Korichaa Dr. Dalasaa Bulchaa ibsanii jiru.

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 4 people, people sitting
Image may contain: 3 people
Image may contain: 4 people, people sitting and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  __//__ Jilli kun, misoomawwan bu’uuraa Magaalaa Yaa'a Bal'oo, omisha kilaastera Qamadiifi Piroojeektii mana barumsa bultii addaa, Aana Yaa'a Bal'ootti raanchii hawaasaa dawwatanii jiru. Aanaan kun, naannoo horsiise bulaan kan beekamu yommuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 04…

  ___//___ Daawwannaa taasifameen, Aanichatti Koreen kun Piroojeektii bishaan dhugaatii, riqicha, BLTO, Kilaastara Bunaa, Jallisiifi Giddugala Dargaggoo daawwatee jira. Piroojeektiin walqabatee, bishaan dhugaatii, riqichaafi jallisiin haala gaariin yeroo qabameef keessatti ijaarsisaa xumuuramaa kan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajji 05…

. ___//___ Koreen Dhaabbii kun Bulchiinsa Magaalaa Baddeessaafi Aanaa Odaa Bultumitti, Misoomawwan bu'uuraa garaa garaa daawwateera. Koreen kun Magaalaa Baddeessaatti Jiddugala Gabaa Jimaa Birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 34 caaluun ijaaramaa jiruufi Hospitaala...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 05…

  ___//___ Koreen kun, marii hawaasa waliin taasiseen inshuraansii fayyaa irraa fayaidaan argachaa jiran olaanaa ta'uu eeru. Haa ta'u malee, bishaan dhugaatii rakkoo hammaataaf kan isaan saaxile ta'uu ibsuun akkam fakkeenyaatti bishaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000