Mata Duree

CAFFEE – (Guraandhala 20,2013): Pireezidaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa milkaa’ina Hundagaleessa Ummanni Keenya Irraa Fayyadamuu Danda’u Galmeessuuf mootummaan cimee hojjeta jedhan.

 
¬¬__//__
Karooraafi baajata Caffeen raggaaseen ji’oottan jahan darban keessatti, gaaga’amni adda addaa nagaafi tasgabbiin dhabamuun, COVID - 19, weerarri hawwaannisaa jiraatus milkaa’ina hunda galeessa ummanni keenya irraa fayyadamuu danda’u galmeessuuf mootummaan ummata isaa dammaqsuun hojii hojjeteen bu’aan argame salphaa miti jedhan Pireezidaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa Caffeef dhiyeessaniin.
Kenniinsa tajaajila haqaan walqabatee, qindoominni Poolisiifi Abbaa Alangaa gidduu jiru hanqina mataasaa haa qabaatuyyuu malee qorannoon yakkaa karaa qulqullina qabuufi saffisaan raawwatamaa tureera. Kana malees, ilaalcha, gocha malaammaltummaafi hojimaata badaa ittisuuf hubannoo hawaasaa jijjiiruun walqabatee, saamichaafi hanna lafa ummataafi mootummaa magaalota keessatti gaggeeffamaniif xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetamaa turuus ibsaniiru.

CAFFEE – (Guraandhala 20,2013): Afyaa'iin Caffee Oromiyaa filannoon marsaa 6ffaa gaggeeffamu karaa nagaa, ifa, bilisaafi haqa qabeessa ta’een akka goolabamuuf Mootummaarraa hojii bal’aatu eegama jedhan

 
__//__
Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa Yaa’ii Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa BHC 5ffaa irratti taasisaniin karoora Imala Badhaadhinaa bara 2013f qabame, guutummaa guututti xumuuruuf waadaa ummataaf galle hojiirra oolchuun aantummaa ummataaf qabnu qabatamaan mirkaneessuun nurraa kan eegamu ta’a jedhan.
Paartileen morkattootaa yaaddoo fi soda tokko malee; uummata keessa socho’uun sagantaafi kaayyoo isaanii akka ibsataniifi ummannis paartii isaaf ta’u filachuuf carraa garaagaraa haala itti argatu mijeessuun barbaachisaa waan ta’eef; hojii xiyyeeffannoo mootummaa fi tumsa uummataa gaafatu ta’a. Paartiileen morkattootaas mootummaa wajjin qindoomuun gahee akka lammii tokkootti isin irraa eegamu bahachuuf of-qopheessuu qabdu
Kunis, ajandaawwan walitti dhufeenya ummata keenyaa cimsaniifi miira obbolummaa dagaagsan diriirsaa; imaammataafi tarsiimoo bu’uuraan faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda’an qabaachuun; karaa duudhaa Oromummaa calaqqisiisuun qofaa hojjechuutu nurraa eegama.
Kanaaf, hojiileen nu eeggatan baayyee ulfaatoo waan ta’aniif, tumsi kabajamaa Caffee kanaa yeroo kamiyyuu olitti cimee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru.
Fuula Feesbuukii Keenyaan Dabalata Odeeffannoo Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFFEE - (Guraandhala 20,2013): Jala Bultii Waggaa 125ffaa Injifannoo ADUWAAtiin Baga Isin Gahe jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa taasisaniin.CAFFEE - (Guraandhala 20,2013): Jala Bultii Waggaa 125ffaa Injifannoo ADUWAAtiin Baga

 
****
Fardeeniifi gootota Oromoo tarsiimoo ogummaa loltummaa qaban hedduu keessaa kan akka Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee /Fitaawuraarii Habtagoorgis/, Gabramaariyaam Gaarii gootota Oromoon biyyaaf gumaache kanneeniin alatti waa’ee injifannoo Adawaa yaaduun rakkisaadha.
Injifannoon Adawaa qabsoo bilisummaa, aasxaa kabaja biyyaa, ulfina Afirikaanotaafi gurraachotaa, akkasumas, mallattoo tokkummaa saboota, sab-lammootaafi ummattoota Itoophiyaa humna koloneeffattootaa kan ittiin jilbiinfachiise waan ta’eef, tokkummaan jiraannaan waa hunda injifachuun akka danda’amu kan nu barsiisedha Aduwaan.
Kanaaf, injifannoon Adawaa qaama seenaa boonsaa Oromoo waan ta’eef, ummanni keenya guyyaa kana, ulfina ol’aanaadhaan kan kabajuufi fuunduraafis kunuunfachaa injifannoo ittiin boonuu qabu waan ta’eef Yaa’ii Idilee 13ffaa wayita gaggeessinus jalabultii kabaja injifannoo Aduwaa waggaa 125ffaa kanatti ta’uun isaa adda isa taasisa.
Fuula Feesbuukii Keenyaan Dabalata Odeeffannoo Waayee Caffee Argachuuf:
Teelegraama Keenya Https://t.me/CaffeeOromia 'subscribe' godhaa
Karaa Marsariitii (Weebsaayitii) Keenya: www.caffeeoromiyaa.gov.et
Nu Hordofaa!
Nu Hordofaa!
 
 
 
2525
2 Comments
13 Shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Guraandhal…

  ¬¬__//__ Karooraafi baajata Caffeen raggaaseen ji’oottan jahan darban keessatti, gaaga’amni adda addaa nagaafi tasgabbiin dhabamuun, COVID - 19, weerarri hawwaannisaa jiraatus milkaa’ina hunda galeessa ummanni keenya irraa fayyadamuu danda’u galmeessuuf mootummaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Guraandhal…

CAFFEE – (Guraandhala 20,2013): Afyaa'iin Caffee Oromiyaa filannoon marsaa 6ffaa gaggeeffamu karaa nagaa, ifa, bilisaafi haqa qabeessa ta’een akka goolabamuuf Mootummaarraa hojii bal’aatu eegama jedhan

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa Yaa’ii Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa BHC 5ffaa irratti taasisaniin karoora Imala Badhaadhinaa bara 2013f qabame, guutummaa guututti xumuuruuf waadaa ummataaf galle hojiirra oolchuun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Guraandhal…

CAFFEE - (Guraandhala 20,2013): Jala Bultii Waggaa 125ffaa Injifannoo ADUWAAtiin Baga Isin Gahe jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa taasisaniin.CAFFEE - (Guraandhala 20,2013): Jala Bultii Waggaa 125ffaa Injifannoo ADUWAAtiin Baga

  **** Fardeeniifi gootota Oromoo tarsiimoo ogummaa loltummaa qaban hedduu keessaa kan akka Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee /Fitaawuraarii Habtagoorgis/, Gabramaariyaam Gaarii gootota Oromoon biyyaaf gumaache kanneeniin alatti waa’ee injifannoo Adawaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000