Mata Duree

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

.
__//__
D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru.
Karooraafi Baajata hojiiwwan bara 2012 Caffeen jalqaba waggaa irratti raggaase bu’uura godhachuun kurmaana kurmaanaan raawwii manneen hojii gamaaggamaa kan turan yommuu ta’u, raawwii hojiiwwan misoomaa dirreerra jiruun walqabatee keessattuu raawwii hojii ashaaraa magariisaafi kenna tajaajila lammummaan walqabatee hojjetamaa ture ilaalchisee daawwannaa dirree taasisuu isaanii ibsan.
Raawwiin gama bulchiinsaafi seeraatiin jiru, olaantummaa seeraa mirkaneessuun walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuuf, kabaja Guyyaa SSUI 14ffaafi Irreecha Hora Finfinnee nagaan kabajamee akka xumuuramuuf gaheen qaamolee nageenyaa gumaachan akka ciminaatti kan ilaalame ta’uu ibsan. Haa ta’u malee, qindoominni qaamolee haqaafi nageenyaa jidduu jiru, tajaajila haqaa saffisaafi haqa qabeessa ummataaf kennuu irrattiifi yakka dursanii ittisuu irratti raawwiin jiru hanqina kan qabu ta’uu Obbo Lachiisaan ibsaniiru.
Kilaastara Diinagdee Misooma Baadiyyaafi Magaalaan walqabatee, teeknoloojiiwwan qonnaa makaanaayizeeshiniitti fayyadamuun, misooma jallisii hammayyeessuu, qonnaan bultootaafi horsiise bultoota qabeenya horatan gara invastimantiitti galchuuf jalqabbiin jiru hojiin misooma magaarisaa, piroojeektota buleeyyii 4000 ol xumuursisuun tajaajilaaf oolchuuniifi caalbaasiiwwan haaraa kurmaana 1ffaa keessatti xumuuruuf jalqabbiin jiru akka ciminaatti ilaalamee jira.
Gama biraatiin, sirna eksteenshinii qonnaa lafa qabsiisuuf deggarsi ogummaa taasifamaa jiru, calla guddistuu qonnaa yeroofi qulqullinaan iddoo barbaadamutti dhiyeessuu irratti, walitti hidhamiinsa gabaa jimaa uumuun walqabatee, piroojeektota tokko tokko yeroofi qulqullinaan xumuruun walqabatee, diizaayinii piroojeektotaa ragaa qulqulluu irratti hundaa’uun qopheessuu irratti, alseerummaa lafaafi daldalaan walqabatee jiruufi argannoowwan odiitii irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamaa jiran harkifannaa kan qabaniifi akka hanqinaatti koreewwan kanaan kan ilaalaman ta’uu ibsaniiru.
Gama Hawaasummaatiin, weerara COVID - 19 ittisuu irratti tattaaffiin taasifamaa jiru, naannolee biroo keessatti afaan birootiin barsiisuuf hojiin hojjetame, odeeffannoo gahaa hawaasaan gahuuf OBN tamsaasa TVfi Raadiyoo FM dabaluuf hojiin hojjechaa ture, aadaafi duudhaa ummataa guddisuufi dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachuun hojiin hojjetame akka ciminaatti koreewwan kanaan kan ilaalame ta’uu ibsan.
Haa ta’u malee, du’aatii haadholiifi daa’immanii xiqqeessuun walqabatee, dhiyeessiin qorichaa dhaabbilee fayyaa, manneen barnootaa suphuufi haaraa ijaaruun, mirga hojjetaafi hojjechiisaa kabachiisuun walqabatee hordoffiifi to’annoo gaggeeffameen raawwiin waliigalaa akka hanqinaatti kan ilaalame ta’uu ibsaniiru.
Walumaagalatti, gabaasni Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate hordoffiifi to’annoo koreewwan dhaabbii bara kana taasisaa turaniin qoratamaa, xiinxalamaafi kallattiin irratti kennamaa kan ture ta’uu ibsuun Caffeen gabaasa kana akka raggaasisuuf gaafatan.
Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor
 
 
66
1 Comment
1 Share
Like
Comment
 
Share
 
 

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Pireezidaantiin MNO Kab. Obbo Shimallis Abdiisaa Kallattii Karoora Bara 2013 Caffeef dhiyeessan keessaa kan fudhatame.

 
__//___
Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi bishaan cimmisuu, sirna faayinaansii baadiyyaa, agiro-piroosesingiifi walitti hidhamiinsa gabaa oomisha qonnaa irratti jalqabbiiwwan gaarii jiran sadarkaa ol’aanaatti ceessisuudhaaf hojimaata fooyya’oo diriirsuuf kan hojjetamu ta’a.

CAFFEE – Gabaasa Qaama Raawwachiisaa dhiyaate keessatti raawwii hojii gama Hawaasummaatiin jiru ilaalchisee

 
__//__
Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota kuma 82.4 bira ga’uun danda’ameera. Sirna barnootaa bu’uurarraa fooyy’essuuf kitaaboota mil 22.7 maxxansuuf karoorafamee, mil 22.5 (%99.2) maxxansiisuun; mil.19.2 (%85) raabsamaniiru.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000