Mata Duree
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Guraandhal…

  ¬¬__//__ Karooraafi baajata Caffeen raggaaseen ji’oottan jahan darban keessatti, gaaga’amni adda addaa nagaafi tasgabbiin dhabamuun, COVID - 19, weerarri hawwaannisaa jiraatus milkaa’ina hunda galeessa ummanni keenya irraa fayyadamuu danda’u galmeessuuf mootummaan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Guraandhal…

CAFFEE – (Guraandhala 20,2013): Afyaa'iin Caffee Oromiyaa filannoon marsaa 6ffaa gaggeeffamu karaa nagaa, ifa, bilisaafi haqa qabeessa ta’een akka goolabamuuf Mootummaarraa hojii bal’aatu eegama jedhan

  __//__ Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa Yaa’ii Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa BHC 5ffaa irratti taasisaniin karoora Imala Badhaadhinaa bara 2013f qabame, guutummaa guututti xumuuruuf waadaa ummataaf galle hojiirra oolchuun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Guraandhal…

CAFFEE - (Guraandhala 20,2013): Jala Bultii Waggaa 125ffaa Injifannoo ADUWAAtiin Baga Isin Gahe jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa taasisaniin.CAFFEE - (Guraandhala 20,2013): Jala Bultii Waggaa 125ffaa Injifannoo ADUWAAtiin Baga

  **** Fardeeniifi gootota Oromoo tarsiimoo ogummaa loltummaa qaban hedduu keessaa kan akka Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee /Fitaawuraarii Habtagoorgis/, Gabramaariyaam Gaarii gootota Oromoon biyyaaf gumaache kanneeniin alatti waa’ee injifannoo Adawaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Beeksisa Miseensota …

Beeksisa Miseensota caffee Hundaaf (gur.10/2013)

  CAFFEE - (Guraandhala 10, 2013): BEEKSISA Miseensota Caffee Oromiyaa Hundaaf ___//___ Walgahiin Idilee 13ffaa Waggaa 6ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa Guraandhala 19 Bara 2013 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Odaatti ni gaggeeffama. Kanaafuu, Miseensonni...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Amajjii 19…

  ___//____ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii, Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii, Abbaa Taayitaa Geejibaa, Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa, Abbaa Taayitaa Dhaabbilee Misoomaafi Abbaa Taayitaa Konistraakshinii Oromiyaa gamaaggamuun ciminaaleefi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Amajjii 18…

  __//__ Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000