Wixineewwan Labsii mariif dhiyaatan Bara 2013

CAFFEE - (Guraandhala 10,2013): Wixineewwan Labsii afur (4) armaan gaditti eeraman irratti yaada keessan qindeessuun hanga Guraandhala 15 Bara 2013tti akka nuun geessan isin beeksifna.
//
Caffeen Oromiyaa Qulqullina Seerotaa eegsisuun fedhiifi faayidaa ummata bakka isa buufatee mirkaneessuuf hojjeta. Bu’uuruma kanaan, Wixineewwan Labsii afur (4) gaditti eerame irratti yaada ogummaa qabdan akka nuuf qooddan gaafanna.
 
1) Wixinee Labsii Sirna Gabaafi Qulqullina Ooomishaalee Qonnaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Qophaa’e, 
 
2) Wixinee Labsii Sirna Istaatistiksii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Diriirsuuf Qophaa’e, 
 
3) Wixinee Labsii  Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oro­miyaa Lakkoofsa 214/2011 Fooyya’ee Qophaa’e 
 
4) Wixinee Labsii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii Naannoo Oromiyaan Hundeessuuf Qophaa’e, 
 
Guutummaa wixinichaa karaa toora ‘telegram channel’ Https://t.me/CaffeeOromia fi weebsaayitii www.caffeeoromiyaa.org kan argattan ta'uu ibsaa, duubdeebii keessan karaa marsariitii armaan gaditti ibsameen qindeessuun hanga Guraandhala 15 Bara 2013tti nuun gahuu dandeessu. Liinkii armaan gadii cuqaasaa!
https://www.caffeeoromiyaa.org/index.php/oro/13-caffee/386-wixineewwan-labsii-mariif-dhiyaatan-amajjii-27-bara-2013
Deebii keessaan karaa 
Https://t.me/CaffeeOromia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.