Mata Duree

CAFFEE - (Gur. 10,2012): Mootummaan Naannoo Oromiyaa sirna bulchiinsa qabiinsa lafaa ammayya’aa ta’e diriirsuun hojjechaa kan jiru ta’uun ibsame. (Kutaa 2ffaa)


_____//______
Bulchiinsa Lafaan walqabatee, sirna ragaa qabiinsa bulchiinsa lafaa ammayya’aa ta’e diriirsuun, weerara lafaa hambisuun mirgoota lafaan walqabatan amanamaafi wabii qabeessa taasisuuf, hojii kaadaastara lafaa ji’oottan jahan darban baadiyyaafi magaalaatti hojjetamaa tureen, baadiyyaatti maasii qonnaan bulaa lafa paarsilii 585.4 (%71) safaramee kan jiruufi waraqaan ragaa sadarkaa 2ffaa kuma 988.3 (78) kennamuusaa ibsan.

Hojimaata badaa lafa magaalaa waliin bu’uurarraa hiikuuf magaalota 13 keessatti kaadaastara seeraa hojiirra oolchuun, sektara lafaa keessatti seeraan alummaa mul’atu maqsuuf ijaarsa seeraan alaa akka waliigalaatti adda bahe kuma 209.2 keessaa kuma 68.6 (%32.8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta’u, lafti heek. kuma 43.1 ta’u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan jiru ta’uu ibsan. Weerarri lafa magaalaafi baadiyyaatti bal’inaan gaggeeffamaa jiru misooma ariifataafi itti fufiinsa qabu mirkaneessuu irratti gufuu ta’ee waan jiruuf hojii xiyyeeffannaa olaanaa barbaaduufi tumsa qaamolee hundaa kan gaafatu ta’uu eeraniiru.

Guddina hawaas-diinagdee itti fufiinsaafi bu’uura bal’aa qabu galmeessisuun jiruufi jireenya ummataa fooyyessuuf invastimantiin gahee olaanaa waan qabuuf, rakkoo mana jireenyaa magaalota keessatti mudatu furuuf qorannoo rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa gaggeessuun tarsiimoon misooma manneenii qophaa’ee kan jiru ta’uu, lafti magaalaa tajaajila barbaadameef qofa akka oolu taasisuuf magaalonni pilaaniin akka hoogganaman taasisuudhaaf ji’oottan jahan darban keessatti hojiin bal’aan hojjetamaa kan ture ta’uu gabaasa dhiyeessan keessatti ibsaniiru.

Bishaan dhugaatii qulqulluun walqabtee, dhuma bara 2011tti %66.1 irra ture, bara 2012tti %74tti ol guddisuun ummata mil.2.6 ta’u dabalataan fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf hojjetamaa jira. Ji’oottan jahan darban, hojii barbaaddootaaf carraa hojii dhaabbii kuma 365.5(%83)fi carraa hojii yeroo kuma 174.7(%159), waliigalaan lammiilee kuma 540.3f carraa hojii uumuun karoora qabameerraa %98 milkeessuun danda’ameera jedhan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000