Mata Duree

CAFFEE - (Gur. 10,2012): Gabaasa Raawwii Hojii Ji’oottan Jahan Darbanii Bara 2012 Qaama Raawwachiisaa Pireezidaantii Itti Aanaa MNO Kab. Obbo Shimallis Abdiisaatiin Caffeef dhiyaate keessaa kan fudhatame (Kutaa 1ffaa)


___//___
Mootummaan Naannoo Oromiyaa fedhii, mirgaafi faayidaa ummata naannichaa kabachiisuun hojii nagaaf tasgabbiifi olaantummaa seeraa mirkaaneessuu, walitti dhufeenya hawaasa naannolee ollaa waliin qabu cimsuun gara badhaadhinatti ceessisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa kan ture ta’uu Pireezidaantiin I/A/MNO Kab. Obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa raawwii hojii ji’oota jahaa bara 2012 Caffeef dhiyeessan keessatti ibsan.

Misooma qonnaan walqabatee, qonni utubaafi guddina industriitiif bu’uura cimaa waan ta’eef, pooteenshaala naannoon keenya misooma bunaaf qabu bifa addaan Qar. Mil. 147 ol ramaduun godinaalee dhangaggummaa biyyootiin miidhaman 10fi Aanaalee 75 keessatti misooma bunaa, shayiifi avokaadoo irratti hojii bal’aan hojjetamuusaa ibsan. Omisha al-ergii midhaan dheedhiifi zaayitaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan ture ta’uu ibsuun, makanaayizeeshinii qonnaatiif liqiin Bil.4.5 kan mijate yommuu ta’u, tiraakteroota 350 biyya galchuun, dargaggoota IMX’n gurmaa’an 142f liqiin kennameera. Biqiltuun bil. 1.9 (%87.9) lafa hek. Mil. 1.1 irra ganna darbe dhaabbate keessaa biqiltuun bil. 1.6 lafa hek. kuma 932.9 irratti kunuunfamaa jiraachuu ibsan.

Misooma beeyladaan walqabatee, mala namaan loon diqaalomsuu kuma 267.2f kennuuf karoorfamee, loon kuma 149.9 (%56)f kan kenname yommuu ta’u, jabbileen sanyii fooyya’oo kuma 39.8(%32.5) dhalatanii kunuunfamaa kan jiran ta’uu ibsan. Misooma daandiin walqabatee, rakkoo hawaas-dinagdee hawaasa naannichaa furuuf SWGDBtiin daandiin km 203.7(%22.2) cirracha kan uffate wayita ta’u, daandiin km 218.6 hojiin ijaarsa isaa xumuuramee taajaajila hawaasaatiif ooluu isaa ibsaniiru. Daandii km 3,144 ta’u suphuun kan danda'ame ta'uu ibsa.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000