CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______

Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera.

Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa ta'e qopheessuun, galiin idileefi mana qopheessaa raawwii kurmaana 1ffaa bara darbee waliin yommuu ilaalamu gaarii ta'uu, meeshaalee tajaajilaan ala gurgurtaan dhabamsiisuun kurmaana kana keessa qarshii mil.4.5 argamsiisuuf karoorfamee qarshii mil.4.3 (95%) galii taasiifameen dhimmoota akka ciminaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.

Gama biraatiin, hojiiwwaan deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa qindoominaan gaggeessuuf karoorfame harcaatii guddaa kan qabu ta'uu, seenaan piroojektootaa qindaa’ee xumuuramuu dhabuun, fedhii bittaafi dhabamsiisa qabeenyaa tajaajilaan ala sassaabuun harcaatii kan qabu ta'uu, kuufama galiiwwanii (galii idilee fi mana qopheessaa) sassaabuu irratti hanqinni jiraachuu, raawwiin odiitii raawwii (performance audit) baay’ee gadii aanaa ta’uu gamaaggamuun akka hanqinaatti koreen kun ilaalee jira.

Walumaagalatti, galmoota karoora bara 2012’f akka mana hojichaattii qabame milkeessuuf cheekliistiin deeggaramuun hojiilee harca’anii hafan duguuguun raawwachuu, hojiiwwan xiyyeeffannoo barbaadaniifi dursi kennamuufi qabaniif dursa kennuun hojjechuu, sirna deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa gahumsa qabuufi bu’aa qabeessa ta’e diriirsuun hojiiwwan misoomaa, piroojektootaa, bulchiinsa baajataafi qabeenyaa itti fufiinsan hordofuu, gamaaggamuufi hanqinaalee jiran sirreessuun, duubdeebii koree dhaabbiin kennamuuf xiyyeeffannoo hojii qabatamaatii jijjiiruufi jijjiirama raawwii keessatti argame gabaasa kurmaana 2ffaa keessatti haammachiisuun dhiyeessuu akka qaban Itti Aanaa Dura Taa'aa Korichaa Dr. Dalasaa Bulchaa ibsanii jiru.

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 4 people, people sitting
Image may contain: 3 people
Image may contain: 4 people, people sitting and indoor