Mata Duree

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______

Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera.

Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa ta'e qopheessuun, galiin idileefi mana qopheessaa raawwii kurmaana 1ffaa bara darbee waliin yommuu ilaalamu gaarii ta'uu, meeshaalee tajaajilaan ala gurgurtaan dhabamsiisuun kurmaana kana keessa qarshii mil.4.5 argamsiisuuf karoorfamee qarshii mil.4.3 (95%) galii taasiifameen dhimmoota akka ciminaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.

Gama biraatiin, hojiiwwaan deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa qindoominaan gaggeessuuf karoorfame harcaatii guddaa kan qabu ta'uu, seenaan piroojektootaa qindaa’ee xumuuramuu dhabuun, fedhii bittaafi dhabamsiisa qabeenyaa tajaajilaan ala sassaabuun harcaatii kan qabu ta'uu, kuufama galiiwwanii (galii idilee fi mana qopheessaa) sassaabuu irratti hanqinni jiraachuu, raawwiin odiitii raawwii (performance audit) baay’ee gadii aanaa ta’uu gamaaggamuun akka hanqinaatti koreen kun ilaalee jira.

Walumaagalatti, galmoota karoora bara 2012’f akka mana hojichaattii qabame milkeessuuf cheekliistiin deeggaramuun hojiilee harca’anii hafan duguuguun raawwachuu, hojiiwwan xiyyeeffannoo barbaadaniifi dursi kennamuufi qabaniif dursa kennuun hojjechuu, sirna deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa gahumsa qabuufi bu’aa qabeessa ta’e diriirsuun hojiiwwan misoomaa, piroojektootaa, bulchiinsa baajataafi qabeenyaa itti fufiinsan hordofuu, gamaaggamuufi hanqinaalee jiran sirreessuun, duubdeebii koree dhaabbiin kennamuuf xiyyeeffannoo hojii qabatamaatii jijjiiruufi jijjiirama raawwii keessatti argame gabaasa kurmaana 2ffaa keessatti haammachiisuun dhiyeessuu akka qaban Itti Aanaa Dura Taa'aa Korichaa Dr. Dalasaa Bulchaa ibsanii jiru.

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 4 people, people sitting
Image may contain: 3 people
Image may contain: 4 people, people sitting and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000