Mata Duree

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa manneen hojii korichaaf itti waamaman sadii gamaaggamee jira. _____//_____


Koreen kun, gamaaggama raawwii hojii kurmaana 1ffaa taasiseen, Gabaasa Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknoloojiifi Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa dhaggeeffatee jira.

Gamaaggama taasise keessattis, seektaroonni Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaaf itti waamaman karoora qindaawaa baafatanii waliin hojjechuun, qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kaarikulamii barnoota haaraa qopheessuuf jalqabbiin jiru, ijaarsa dandeettii saayinsiif teknoloojii cimsuuf tajaajila leenjii hubannoo cimsuun walqabatee kan kenname dhimmoota akka ciminaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.

Gama biraan immoo, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii hojirra oolchuun sirna bulchiinsa gaarii fooyyeessuuf hordofiifi deeggarsi taasifame, misoomaafi ce’uumsa teknoloojii guddisuuf raawwiin jiru, dhaqqabiinsa leenjii gorsaa, barnootaafi kaayizanii fooyyessuuf raawwiin kurmaana kanaa laafaa ta’uu koreen kun gamaaggama taasise keessatti hanqina jedheeera.

Walumaagalatti, gurmaa’insa caasaa hojii haaraa seeraan hojiitti hiikuun komiiwwan gama kanaan ka’aniif deebii hatattamaa kennuun, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii hojiirra oolchuun karaa qindoomina qabuun hojjechuun, qulqullina barnootaa cimsuufi babal’ina damee barnootaa dabaluun kurmaana itti aanu keessatti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan ta’uu Dura Taa’aan Koree kanaa Obbo Tasfaayee Gashoo ibsanii jiru.

Image may contain: 1 person
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 8 people, people sitting, table and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000