Mata Duree

Koreen Olaanaa Kabaja Guyyaa Saboota Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa sadarkaa Naannoo keenyaatti hundaa’e Karoora kabaja ayyaanichaaf qophaa’e irratti mari’atee kallattii kaa’ee jira.

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):
_____//______
Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan xixiqqaan hojjetaman of keessatti haammatee miseensota koree kanaaf dhiyaatee mariin irratti gaggeeffamee jira.

Marii gaggeeffame keessatti, Oromiyaan ayyaana kana wayita qopheessu hojiiwwan ayyaana dura hojjetaman, wayita ayyaanaa hojjetamaniifi ayyaana booda hojjetaman addaan baasuun irratti karoorfachuun maqaa Naannoo keenyaa caalaatti beeksisuu danda’uuniifi ayyaanota darban irraa adda ta’een Oromiyaan qopheessuu akka qabdu qabxiilee ijoo marii kanaa ture.

Kanaaf, koreewwan xixiqqaa kudhan (10) ta’an koree olaanaa kana jalatti hundaa’anii kan jiran yommuu ta'u, Koreewwan kunniin hojiiwwan isaanii qixa barbaadamuun karoorfatanii waltajjii marsaa itti aanu irratti dhiyeeffachuun ergama itti kenname gahumsaan bahachuu qabu akka qabu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo ibsaniiru. Kana malees, ‘TASK FORCE’n hojii kana qindeessuuf hundaa’e hojiitti galuun hojii guyyaa guyyaa koreewwaniifi kabaja ayyaana kanaa hordofuun milkaa’ina hojii kanaaf gaheesaa taphachuu akka qabus Addee Loomiin beeksisanii jiru.

Walumaa galatti, IRREECHA kabajnu milkiin akka xumuurruuf tumsa taasisaa, kabaja Irreechaa akka xumuurreen harcaatii tokko malee hojii kanatti galuu qabna jedhamee jira.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000