Mata Duree

Koreen Olaanaa Kabaja Guyyaa Saboota Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa sadarkaa Naannoo keenyaatti hundaa’e Karoora kabaja ayyaanichaaf qophaa’e irratti mari’atee kallattii kaa’ee jira.

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):
_____//______
Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan xixiqqaan hojjetaman of keessatti haammatee miseensota koree kanaaf dhiyaatee mariin irratti gaggeeffamee jira.

Marii gaggeeffame keessatti, Oromiyaan ayyaana kana wayita qopheessu hojiiwwan ayyaana dura hojjetaman, wayita ayyaanaa hojjetamaniifi ayyaana booda hojjetaman addaan baasuun irratti karoorfachuun maqaa Naannoo keenyaa caalaatti beeksisuu danda’uuniifi ayyaanota darban irraa adda ta’een Oromiyaan qopheessuu akka qabdu qabxiilee ijoo marii kanaa ture.

Kanaaf, koreewwan xixiqqaa kudhan (10) ta’an koree olaanaa kana jalatti hundaa’anii kan jiran yommuu ta'u, Koreewwan kunniin hojiiwwan isaanii qixa barbaadamuun karoorfatanii waltajjii marsaa itti aanu irratti dhiyeeffachuun ergama itti kenname gahumsaan bahachuu qabu akka qabu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo ibsaniiru. Kana malees, ‘TASK FORCE’n hojii kana qindeessuuf hundaa’e hojiitti galuun hojii guyyaa guyyaa koreewwaniifi kabaja ayyaana kanaa hordofuun milkaa’ina hojii kanaaf gaheesaa taphachuu akka qabus Addee Loomiin beeksisanii jiru.

Walumaa galatti, IRREECHA kabajnu milkiin akka xumuurruuf tumsa taasisaa, kabaja Irreechaa akka xumuurreen harcaatii tokko malee hojii kanatti galuu qabna jedhamee jira.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Koreen Olaanaa Kaba…

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):_____//______Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

____//_____ Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Marsaa 14ffaa Sadaasa 29/2012 Qopheessummaa Naannoo Oromiyaatiin handhuura Oromiyaa kan taate Magaalaa #FINFINNEEtti ni kabajama. Guyyaan kun, Guyyaa Heerri Mootummaa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sadaasa 29 Bara 1987...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 1ffaa (Fulbaan…

_______//_____Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 2ffaa (Fulbaan…

_______//__________Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Waajjirri Caffee Oro…

Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.

CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011): _______//________ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Jijjiirama biyyiifi …

Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.

CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :  Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000