Mata Duree

Kutaa 1ffaa (Fulbaana 16 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//_____
Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi Caffee Naannichaafi Koree Hoji Raawwachiiftuu bakka bu’a; dura taa’ummaanis ni gaggeessa waan jedhuuf, Pireezidaantiin Mootummaa Naannichaa qaama seera baastuufi qaama raawwachiiftuu gaggeessaa waan ture ilaalchisee rakkoo walmakiinsa aangoo qaama raawwachiiftuu waliin ture kana qorachuun Caffeen addatti gurmaa’ina mataa isaa qabaatee akka hojjetuuf Heera Naannichaa Onkoloolessa 1994 fooyya’ee baheen addatti akka hundaa'u ta'uun isaa ni yaadatama. Heera kana Keewwata 46, 76fi 90 jalatti Caffeef, Manneen Maree Aanaaleefi Gandootaaf akkasumas, Manneen Maree Magaalotaaf immoo Labsiin qaamni kun hojii bakka bu’iinsa ummataa fudhatee akka hojjetuuf aangoon kennameefii jira.

Manneen Maree Aanaalee jalqaba wayita hundeeffaman baay'inni isaanii akka Oromiyaatti 197 yommuu ta’an, guddina siyaas-diinagdee biyyaafi Naannoo keenyaa, fedhiifi gaaffiin hawaasa keenyaa dabalaa dhufuu isaarraan kan ka’e, Mootummaanis rakkoolee hawaasaa dhiyeenyatti hiikuuf caaseffama bulchiinsaa dabalaa dhufuu isaan walqabatee, Manneen Maree Magaalotaas Labsiin akka hundaa'an ta'uusaan, yeroo ammaa Oromiyaa keessatti baay'inni Manneen Maree Aanaalee 288fi Magaalota 46 walitti 334 yommuu ta’an, baay’inni Manneen Maree Gandootaa immoo 7,095 gahee jira.

Hojiileen muummeyyii Caffeefi Manneen Maree sadarkaan jiraniif Heeraafi seerota birootiin kennamaniif keessaa hojiin bakka bu’ummaa ummataa, karooraafi baajata qaamolee mootummaa mirkaneessuun raawwii hojichaa hordofuufi to’achuu, seerota qulqullina qaban tumuun hawaasa biraan gahuun isaan ijoodha. Bu’uuruma kanaan, qaamni bakka bu’iinsa uummataa fudhatee hojjechaa jiru kun hojiisaa karaa gahumsa qabuun hojjechuu irratti, ergama itti kenname sirnaan bahachuun walqabatee qaawwi kan jiru yommuu ta’u, kunimmoo hanqina dandeettii raawwachiisummaafi hojicha beekanii karoorsanii hojjechuu dhabuu irraa kan madduufi rakkoon kun Manneen Maree sadarkaan jiran biratti bal’inaan kan mul’atudha.
#Irreechi kan #Nagaa_Badhaadhinaa_Gammachuu_Milkiifi_Tokkummaa Nuuf Haa ta’u. Ayyaana Gaarii !!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa’ee jira.

____//____Koreen kun, gamaaggama taasiseen gama barnootaatiin, hojiin baruufi barsiisuu Afaan Oromootiin Naannolee biroofi Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu kan qabu ta’uu ibsuun hordoffiifi to’annoon dhaabbilee barnoota dhuunfaa irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii, akkasumas, Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qoratee jira.

______//________Qophii karoora bara 2012 irratti hundaa'uun raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan xiinxale koreen kun, dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaannaan taasisaa turan, aadaan qusannoo dubartootaa, bakka oolmaa Ispoortii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera. Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onk. 27, 2…

CAFFEE - (Onk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira.

______//______ Manneen hojii Koree kanaan hordofaman, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa, A/T/ Daandiiwwan Oromiyaa, A/T/Geejjiba Oromiyaa, A/T/ Konistiraakshinii Oromiyaa, A/T/ Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaafi A/T/ Misooma Albuudaa Oromiyaa yommuu ta'an manneen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira.

_____//_____Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa manneen hojii korichaaf itti waamaman sadii gamaaggamee jira. _____//_____

Koreen kun, gamaaggama raawwii hojii kurmaana 1ffaa taasiseen, Gabaasa Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknoloojiifi Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa dhaggeeffatee jira. Gamaaggama taasise keessattis, seektaroonni Paablik Sarvisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000