Mata Duree

Kutaa 1ffaa (Fulbaana 16 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//_____
Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi Caffee Naannichaafi Koree Hoji Raawwachiiftuu bakka bu’a; dura taa’ummaanis ni gaggeessa waan jedhuuf, Pireezidaantiin Mootummaa Naannichaa qaama seera baastuufi qaama raawwachiiftuu gaggeessaa waan ture ilaalchisee rakkoo walmakiinsa aangoo qaama raawwachiiftuu waliin ture kana qorachuun Caffeen addatti gurmaa’ina mataa isaa qabaatee akka hojjetuuf Heera Naannichaa Onkoloolessa 1994 fooyya’ee baheen addatti akka hundaa'u ta'uun isaa ni yaadatama. Heera kana Keewwata 46, 76fi 90 jalatti Caffeef, Manneen Maree Aanaaleefi Gandootaaf akkasumas, Manneen Maree Magaalotaaf immoo Labsiin qaamni kun hojii bakka bu’iinsa ummataa fudhatee akka hojjetuuf aangoon kennameefii jira.

Manneen Maree Aanaalee jalqaba wayita hundeeffaman baay'inni isaanii akka Oromiyaatti 197 yommuu ta’an, guddina siyaas-diinagdee biyyaafi Naannoo keenyaa, fedhiifi gaaffiin hawaasa keenyaa dabalaa dhufuu isaarraan kan ka’e, Mootummaanis rakkoolee hawaasaa dhiyeenyatti hiikuuf caaseffama bulchiinsaa dabalaa dhufuu isaan walqabatee, Manneen Maree Magaalotaas Labsiin akka hundaa'an ta'uusaan, yeroo ammaa Oromiyaa keessatti baay'inni Manneen Maree Aanaalee 288fi Magaalota 46 walitti 334 yommuu ta’an, baay’inni Manneen Maree Gandootaa immoo 7,095 gahee jira.

Hojiileen muummeyyii Caffeefi Manneen Maree sadarkaan jiraniif Heeraafi seerota birootiin kennamaniif keessaa hojiin bakka bu’ummaa ummataa, karooraafi baajata qaamolee mootummaa mirkaneessuun raawwii hojichaa hordofuufi to’achuu, seerota qulqullina qaban tumuun hawaasa biraan gahuun isaan ijoodha. Bu’uuruma kanaan, qaamni bakka bu’iinsa uummataa fudhatee hojjechaa jiru kun hojiisaa karaa gahumsa qabuun hojjechuu irratti, ergama itti kenname sirnaan bahachuun walqabatee qaawwi kan jiru yommuu ta’u, kunimmoo hanqina dandeettii raawwachiisummaafi hojicha beekanii karoorsanii hojjechuu dhabuu irraa kan madduufi rakkoon kun Manneen Maree sadarkaan jiran biratti bal’inaan kan mul’atudha.
#Irreechi kan #Nagaa_Badhaadhinaa_Gammachuu_Milkiifi_Tokkummaa Nuuf Haa ta’u. Ayyaana Gaarii !!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000