Mata Duree

Kutaa 1ffaa (Fulbaana 16 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//_____
Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi Caffee Naannichaafi Koree Hoji Raawwachiiftuu bakka bu’a; dura taa’ummaanis ni gaggeessa waan jedhuuf, Pireezidaantiin Mootummaa Naannichaa qaama seera baastuufi qaama raawwachiiftuu gaggeessaa waan ture ilaalchisee rakkoo walmakiinsa aangoo qaama raawwachiiftuu waliin ture kana qorachuun Caffeen addatti gurmaa’ina mataa isaa qabaatee akka hojjetuuf Heera Naannichaa Onkoloolessa 1994 fooyya’ee baheen addatti akka hundaa'u ta'uun isaa ni yaadatama. Heera kana Keewwata 46, 76fi 90 jalatti Caffeef, Manneen Maree Aanaaleefi Gandootaaf akkasumas, Manneen Maree Magaalotaaf immoo Labsiin qaamni kun hojii bakka bu’iinsa ummataa fudhatee akka hojjetuuf aangoon kennameefii jira.

Manneen Maree Aanaalee jalqaba wayita hundeeffaman baay'inni isaanii akka Oromiyaatti 197 yommuu ta’an, guddina siyaas-diinagdee biyyaafi Naannoo keenyaa, fedhiifi gaaffiin hawaasa keenyaa dabalaa dhufuu isaarraan kan ka’e, Mootummaanis rakkoolee hawaasaa dhiyeenyatti hiikuuf caaseffama bulchiinsaa dabalaa dhufuu isaan walqabatee, Manneen Maree Magaalotaas Labsiin akka hundaa'an ta'uusaan, yeroo ammaa Oromiyaa keessatti baay'inni Manneen Maree Aanaalee 288fi Magaalota 46 walitti 334 yommuu ta’an, baay’inni Manneen Maree Gandootaa immoo 7,095 gahee jira.

Hojiileen muummeyyii Caffeefi Manneen Maree sadarkaan jiraniif Heeraafi seerota birootiin kennamaniif keessaa hojiin bakka bu’ummaa ummataa, karooraafi baajata qaamolee mootummaa mirkaneessuun raawwii hojichaa hordofuufi to’achuu, seerota qulqullina qaban tumuun hawaasa biraan gahuun isaan ijoodha. Bu’uuruma kanaan, qaamni bakka bu’iinsa uummataa fudhatee hojjechaa jiru kun hojiisaa karaa gahumsa qabuun hojjechuu irratti, ergama itti kenname sirnaan bahachuun walqabatee qaawwi kan jiru yommuu ta’u, kunimmoo hanqina dandeettii raawwachiisummaafi hojicha beekanii karoorsanii hojjechuu dhabuu irraa kan madduufi rakkoon kun Manneen Maree sadarkaan jiran biratti bal’inaan kan mul’atudha.
#Irreechi kan #Nagaa_Badhaadhinaa_Gammachuu_Milkiifi_Tokkummaa Nuuf Haa ta’u. Ayyaana Gaarii !!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000